Ultimele Articole

24.10.2016 – Timp şi veşnicie în lumina învăţăturii creştin ortodoxe

24.10.2016 – Cele trei ispitiri din Carantania, răspunsurile Domnului și voturile monahale

13.10.2016 – Întuneric divin

05.10.2016 – Istorie, Cultură și Spiritualitate Românească în contextul european al veacului al-XVIII-lea

24.10.2016 – Timp şi veşnicie în lumina învăţăturii creştin ortodoxe

Postat in: Cuvant din Amvon | ...


Conform învățăturii creştin-ortodoxe, timpul constituie o trăsătură fundamentală a creaţiei, fiind însăşi condiţia şi modul ei de existenţă. Valoarea timpului se relevă plenar în iconomia mântuirii, când, în Hristos, timpul cunoaşte o plinire a sa prin valorificarea lui maximă în bine, un timp care ni se oferă, prin Biserică, transfigurat şi împlinit prin participarea la veşnicie. Astfel, timpul Bisericii devine timpul mântuirii şi este trăit de fiecare credincios ca răscumpărare a timpului pierdut în păcat, dar şi ca pregătire pentru viaţa de comuniune veşnică în iubire cu Dumnezeu şi cu semenii.

Primele abordări consistente ale conceptelor de timp şi veşnicie le întâlnim la filozofii antici care legau realitatea umană de lumea perfectă a zeităţilor, o lume a entităţilor nemuritoare. Platon vorbeşte de o lume a ideilor, o lume atemporală care este transpusă apoi într-o lume creată ce are un început şi astfel intră în conflict cu ideea de veşnicie. Veşnicia şi lumea creată devin astfel diferite, numai lumea creată şi schimbătoare se supune timpului, ea fiind un model analog al lumii veşnice. La rândul său, Aristotel leagă timpul de dinamismul lumii, el este ceva care fiinţează în funcţie de mişcare. „Timpul este măsura schimbărilor şi transformărilor cu privire la „înainte” şi „după”, spunea Aristotel. Mai târziu, filozoful german, Immanuel Kant, afirma că spaţiul şi timpul există doar ca forme ale cunoaşterii noastre, iar Newton era de părere că acestor două concepte ar trebui să le atribuim o existenţă obiectivă, independentă de cunoaşterea noastră.

Gândirea Sfinţilor Părinţi despre timp şi veşnicie

Părinţii Bisericii au încercat să depăşească gândirea filozofilor antici care înţelegeau timpul în mod ciclic, eternitatea ca o existenţă ce persistă, iar temporalul o existenţă care trece. În concepția creştină, timpul a fost creat odată cu lumea. Cu alte cuvinte, lumea nu a fost creată în timp, ci odată cu timpul. Rezultă de aici că Mântuitorul Iisus Hristos este nu numai întemeietorul şi capul Bisericii, ci este şi axa timpului, centrul istoriei religioase a omenirii. Înainte de Întrupare, istoria se îndrepta spre El, era timpul de aşteptare şi de prefigurare a Lui. Odată cu Întruparea, începe însă timpul sau plinirea vremii, cum zice Sfânta Scriptură. Sfântul Vasile cel Mare sesizează dimensiunea extensivă a timpului ca mişcare a creaţiei spre Dumnezeu şi natura temporală a lumii văzute, atunci când spune: „timpul este semnul însuşi al creaturii”. Iar Sfântul Grigorie de Nyssa integrează viziunea sa harică asupra timpului în marea taină a istoriei lumii, ca desfăşurare a iubirii divine în creaţie.

La rândul său, Sfântul Maxim Mărturisitorul respinge teoria origenistă conform căreia timpul este produsul căderii, iar căderea stă la baza mişcării, spunând foarte clar că mişcarea şi, prin urmare, timpul şi devenirea, sunt toate produsul actului creator al lui Dumnezeu şi se mişcă spre El. În lucrarea intitulată „Ambigua”, Sfântul Maxim spune că „timpul când se opreşte din mişcare este eon şi eonul când se măsoară este purtat de mişcare”. Astfel spus, valoarea instantanee a timpului este eonul, timpul vine din eternitate şi se întoarce în ea. Timpul, socotit ca formă ultimă şi exclusivă a realităţii, îşi redobândeşte sensul pozitiv când este văzut şi folosit ca drum spre Dumnezeu.

În lucrarea „Despre numele divine”, Dionisie Aeropagitul oferă o sinteză apofatică a raţiunilor firii şi a legăturii dintre creat şi Creator. El afirmă că Dumnezeu este mai presus de orice timp şi veac, dar totuşi prezent în fiecare clipă a vieţii umane, întemeind ordinea temporală, dar şi schimbând temeliile timpului ca Unul întreg şi neschimbător, dar care prin iubirea Sa devine Om pentru oameni. Ca atare, oamenii sunt şi în timp şi în eternitate pentru că Dumnezeu Cel etern este prezent în interioritatea lor.

Părintele Dumitru Stăniloae afirmă, în acest context, că adevăratul sens al veşniciei nu poate fi aflat decât în comuniunea dintre Persoanele veșnice a Căror iubire este inepuizabilă. Iar cel ce se împărtăşeşte de această comuniune inter-personală primeşte pentru sine viaţa veşnică. „Şi aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine singurul şi adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). Rezultă de aici că veşnicia nu trebuie văzută la antipodul timpului şi nici opusă lui. Căci veşnicia lui Dumnezeu, ca iubire veşnică şi desăvârşită între Persoane ce stau într-o unire desăvârşită, poartă cu sine posibilitatea timpului. Iar timpul, pe de altă parte, poartă cu sine posibilitatea veşniciei, care se poate realiza în comuniune cu Dumnezeu prin harul Său. Din acest motiv, Dumnezeu poate intra într-o relaţie iubitoare cu fiinţele temporale. Aşadar, El este Acela care ne-a dăruit această legătură cu veşnicia, iar în comuniune cu El putem dobândi veşnicia.

Origen este cunoscut cu un comentariu remarcabil la cuvintele Domnului, de la Evrei 11, 39-40: „Nu voi mai bea acest rod al viţei până ce îl voi bea cu voi în Împărăţia cerurilor”. Câtă vreme va mai aştepta Hristos?, se întreba Origen şi tot el răspunde: „Până ce-mi voi săvârşi lucrarea. Şi când Îşi va săvârşi El lucrarea? Când mă va aduce pe mine la desăvârşire, pe mine, ultimul şi cel mai mare dintre toţi păcătoşii. Atunci Îşi va fi săvârşit lucrarea. Din această pricină spune El, nu s-a terminat”. Preluând aceeaşi idee de la Sfântul Ioan Gură de Aur şi de la Sfântul Maxim Mărturisitorul, părintele Dumitru Stăniloae spune că, de vreme ce suntem mădulare ale trupului Său şi atâta vreme cât sunt unii dintre noi nedeplin şi nedesăvârşiţi supuşi Tatălui, nici Hristos nu Se va supune deplin Tatălui. Şi tot pe aceleaşi coordonate, Pascal a rostit memorabilele cuvinte: „Iisus va fi în agonie până la sfârşitul lumii”. Astfel, veşnicia intră într-o solidaritate cu timpul, rămânând totuşi distinctă faţă de el. Veşnicia este, aşadar, originea şi scopul timpului, aceasta fiind şi marea mângâiere şi speranţă pe care Creştinismul o oferă umanităţii.

Despre timpul liturgic

Timpul liturgic sau sacru a fost consacrat de Biserică şi astfel, alături de anul cosmic, solar, avem şi anul liturgic. Ziua liturgică se deosebeşte de cea cosmică prin faptul că nu începe odată cu răsăritul soarelui, ci seara, aşa cum de fapt au început şi zilele creaţiei în timpul de dinaintea căderii în păcat. Ziua liturgică debutează cu slujba Vecerniei şi se încheie cu slujba Ceasului IX, iar între ele sunt oficiate mai multe slujbe religioase ce au în centru Sfânta Liturghie, ca actualizare în timp şi dincolo de timp a jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt. În felul acesta, timpul cosmic este introdus în spaţiul şi în timpul sacru al Bisericii, realizându-se astfel sfinţirea timpului, punerea lui într-o relaţie specială cu Dumnezeu, cu iubirea şi eternitatea lui.

Aşadar, timpul sacru şi timpul cosmic nu se exclud ci, dimpotrivă, timpul cosmic se împlineşte în timpul sacru sau liturgic. Acelaşi Hristos stă atât în centrul timpului sacru, cât şi în centrul celui cosmic, marcând pentru totdeauna timpul cosmic căci, aşa cum ştim, naşterea Sa a devenit unitate de măsură a timpului, istoria omenirii măsurându-se înainte sau după acest reper. Pe de altă parte, praznicele Naşterii şi Învierii Domnului marchează profund ciclul anului liturgic, iar prin intermediul timpului sacru, Duhul Sfânt actualizează în istorie – în timpul cosmic – pentru noi, pe Hristos cel dincolo de timp. În acest context, zilele în care se întâlneşte timpul sacru cu timpul cosmic prin actualizarea în Biserică a unor evenimente şi persoane sacre, prin intermediul rugăciunii şi a cultului divin, se numesc sărbători.

Este adevărat, totodată, că mulţi oameni au pierdut simţul percepţiei timpului sacru, limitându-se doar la cel cosmic, rămânând astfel numai în sfera biologicului. Urmarea este că marile sărbători creştine, lipsindu-le miezul de sacralitate, rămân doar la stadiul de festivism, ceremonialul devine ceremonie, iar hainele, cuvintele, gesturile şi obiectele nu mai lucrează în folosul relaţiei dintre Dumnezeu şi om.

Necesar este să reţinem că timpul liturgic este timpul mântuirii noastre şi trebuie trăit ca răscumpărare a timpului pierdut în păcat, dar şi ca posibilitate a pregătirii pentru viaţa de comuniune veşnică în iubire cu Dumnezeu şi semenii. Cărțile de învăţătură creştin-ortodoxă evidenţiază importanța pe care trebuie să o acordăm timpului vieţii prezente, timp care ne-a fost dăruit de Dumnezeu spre a înainta pe drumul către Împărăţia cerurilor, către viaţa cea veşnică. De aceea, timpul pe care-l avem la dispoziţie este foarte preţios, iar responsabilitatea noastră pentru modul cum îl folosim este foarte mare. Să luăm aminte!

Bibliorafie:

-          Dionisie Areopagitul – Despre numirile dumnezeieşti (p. 183)

-          Lemeni Adrian – Sensul eshatologic al timpului (teza de doctorat)

-          Maxim Mărturisitorul – Ambigua, PSB 80, Bucureşti 1983

-          Nistor Ciprian – Reflecţii ontologice legate de timp (site-ul crestinortodox.ro)

-          Stăniloae Dumitru, preot – Conferinţă susţinută la Fairacress, Franţa în

anul 1971 despre timp şi veşnicie


Preot Aurel Dumitru Guşeţelu

Paraclisul mitropolitan „Sfânta Treime”, Craiova

Ahp @ octombrie 24, 2016

24.10.2016 – Cele trei ispitiri din Carantania, răspunsurile Domnului și voturile monahale

Postat in: Teologie si Viata | ...

Teologul rus, Paul Evdokimov, vede cele trei răspunsuri din pustie ale Mântuitorului ca fiind piatra de temelie a monahismului. „Cele trei voturi monahale, spune el, reproduc exact cele trei răspunsuri ale lui Hristos”, pe care monahii le-au primit ca „reguli de viaţă monastică”.

Paul Evdokimov, în cartea sa Vârstele vieții spirituale, vine cu o inedită viziune asupra genealogiei teologice a monahismului, considerând că acesta își revendică fundamentul într-un anume moment din viața Mântuitorului, mai exact în  episodul ispitirii din Carantania, afirmând că încă „de la începuturile lui, monahismul egiptean a înțeles spiritualitatea ca pe o continuare a luptei dusă de Domnul în pustie” (PAUL EVDOKIMOV, Vârstele vieţii spirituale,  trad. pr. prof Ion Buga, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003, p. 122 ). De aceea, având pe Hristos ca pildă de verticalitate în fața  satanei și a păcatului, monahismul devine „nu-ul cel mai categoric față de orice compromis, față de orice conformism, față de orice complicitate cu ispititorul … El este da -ul răsunător dat lui Hristos în pustie”(IBIDEM, p. 122).

De remarcat este, însă, legătura profundă dintre răspunsurile Domnului la cele trei ispitiri ale satanei și voturile monahale. Evdokimov vede făgăduințele călugărești ca o prelungire concretă în istorie a celor trei răspunsuri date de Domnul în Carantania, prin care omul refuză să redevină  sclavul satanei și al păcatului, dobândind însă adevărata libertate în Duh.

Aparent, voturile sărăciei, castității (neprihănirii) și ascultării se arată ca niște lanțuri care încorsetează și anulează manifestarea liberă a ființei umane sau a monahului, însă „prin cele trei voturi creștinul nu se leagă, ci se eliberează” într-un mod tainic (IBIDEM, p. 132). Evdokimov arată că voturile monahale, deşi par a pune un jug greu pe umerii călugărului, îl conduc spre o adâncă şi statornică libertate, în sensul că „sărăcia de bună voie eliberează de stăpânirea materiei şi aceasta înseamnă o transmutaţie baptismală în noua făptură, castitatea eliberează de stăpânirea cărnii, şi aceasta înseamnă misterul nupţial al iubirii creştine (agape); ascultarea eliberează de sub stăpânirea idolatră a eului, şi aceasta înseamnă înfierea divină de către Tatăl” (IBIDEM, p. 118).

Cele trei voturi monahale sunt de fapt armele împotriva celor trei ispitiri principale venite din partea răului şi îndreptate împotriva omului pentru ca acesta să nu dobândească starea de sfinţenie în comuniune cu Dumnezeu. Aceste ispitiri se oglindesc, în primă fază, în istoria Vechiului Testament unde se arată că poporul evreu, în peregrinările lui spre „pământul făgăduinţei”, întâlnind celelalte neamuri, avea de înfruntat trei tentaţii esenţiale: idolii, contrari ascultării, desfrânarea, contrară castităţii şi bogăţia, contrară sărăciei. De aceea, profeţii aveau misiunea de a feri pe Israel de aceste înșelări şi de a-l menține pe o orientare dreaptă care presupune închinarea doar lui Dumnezeu, curăţia poporului şi dragostea lui faţă de săraci (IBIDEM, pp. 118-119).

Cu mult mai adânc şi cu mai multă sfială se cuvine a vorbi despre legătura dintre ispitirile respinse de Mântuitorul în Carantania şi voturile monahale, mărturisindu-ne totodată lipsurile şi neputinţele în problema aceasta, bine ştiut fiind faptul că nu se poate cunoaşte ceva în toată lărgimea şi adâncimea lui decât prin propria experienţă, aşa cum învăţa oarecând avva Dorotei: „Lucraţi şi veţi înţelege bine cele ce auziţi. Iar de nu veţi lucra, le veţi primi numai cu cuvântul. Şi care om, voind să înveţe un meşteşug, îl învaţă numai cu cuvântul? Fără îndoială, întâi stăruie făcând şi desfăcând, şi, iarăşi, făcând şi stricând (…) Iar noi voim să ne însuşim meşteşugul meşteşugurilor numai cu cuvântul, neapucându-ne de lucru” ( AVVA DOROTEI, Diferite învăţături de suflet folositoare în Filocalia, vol. 1, Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 531). De aceea, ne vom rezuma la a da curs mărturiei celor cu cunoştinţă în acest sens.

Votul sărăciei are ca temei cuvântul lui Hristos: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Lc. 4, 4), iar acest răspuns al Domnului face să se întrevadă superioritatea şi întâietatea care trebuie acordate duhului asupra materiei şi  harului asupra necesităţii. În ochii celor necredincioşi îndemnul la sărăcie sau la neagonisire ar părea o lipsă a simţului realităţii, a faptului incontestabil că noi suntem materiali şi vieţuim într-o lume materială, motiv pentru care trebuie să ne folosim de materie. Părintele Sofronie ne spune că nu despre aceasta este vorba în votul sărăciei sau al neagonisirii, ci despre faptul că „nevoinţa înţeleaptă constă în a se mărgini la un minimum de materie şi de ale materiei, fără de care viaţa ar deveni cu neputinţă, însă măsura acestei putinţe diferă la fiecare” şi, evident, diferă de la monahi la mireni (ARHIM. SOFRONIE, Naşterea întru Împărăţia cea neclătită, trad. Ierom. Rafail Noica, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 202). Cu alte cuvinte, „măsura sărăciei este totdeauna foarte personală”, așa cum se exprimă Evdokimov.

Pe de altă parte, votul monahal al sărăciei, în esenţa sa duhovnicească urmăreşte slobozirea duhului de „a avea”, „iar semnul acestei sloboziri este naşterea unei dorinţe puternice de „a nu avea”, dusă până la măsura în care adevăratul nevoitor al neagonisirii încetează a-şi mai cruţa până şi propriul trup. Numai cu această condiţie este cu putinţă o viaţă în duh cu adevărat împărătească” (ARHIM. SOFRONIE, p. 201). Așadar, o nevoință înțeleaptă în acest sens presupune o dreaptă raportare a duhului față de materie sau, altfel spus, „problema nu stă în privațiune, ci în uzaj” (PAUL EVDOKIMOV, p. 125).

Mirenii ar trebui să ia aminte la lepădarea de lume şi de materialitate a monahilor, care ştiu să-şi chivernisească priorităţile duhovniceşti şi materiale. Lumea însă a pierdut acest simț al echilibrului, pentru că „ nu a putut să-şi organizeze viața aşa încât să aibă destul răgaz, destul timp liber pentru rugăciune şi pentru contemplarea vieţii Dumnezeieşti. Pricina acestora este o patimă arzândă de „a avea” și în felul acesta „în goana după confortul material, oamenii şi-au pierdut confortul duhovnicesc, şi astăzi dinamismul materialist, din ce în ce mai mult îşi asumă un caracter drăcesc. Şi nu este de mirare, căci aceasta nu este alta decât dinamica păcatului” (ARHIM. SOFRONIE, p. 202).

Răspunsul Domnului împotriva Satanei, anume „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui Unuia să-I slujești” (Lc. 4, 8), reprezintă baza votului ascultării din monahism, pe care călugărul îl duce la îndeplinire prin „răstignirea propriei voințe cu scopul de a descoperi libertatea ultimă: duhul care ascultă Duhul” (PAUL EVDOKIMOV, p. 131). Părintele Sofronie Saharov vede ascultarea ca temelie a  monahismului și fără de care nu pot exista monah și monahism în sensul lor autentic. Ascultarea este o taină a Bisericii, care se descoperă în Duhul Sfânt acelora care cu credință și dragoste și-au predat voința și rațiunea lor duhovnicului sau starețului, primind în schimb libertatea creatoare a duhului prin puterea harului.

În sfârşit, votul castităţii apare ca prelungire, ca împlinire a răspunsului lui Hristos, „ să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău” (Lc. 4, 12), la îndemnul Satanei de a Se arunca de pe aripa templului. Fecioria monahală nu se referă numai la starea neprihănită a trupului, ci ea presupune și „curăţia inimii” sau permanenta fidelitate în duh față de Dumnezeu. Evdokimov, referindu-se la această idee, spune că a ispiti pe Dumnezeu înseamnă „să încerci a cunoaşte limita mărinimiei Lui” şi să îţi pui în mişcare propria poftă, propria pasiune, nu numai pe cea a desfrânării trupeşti, ci mai ales pofta de a domina, folosindu-te de darul asemănării cu Dumnezeu, căzând astfel din dragostea  și din credincioșia față de El.  Această cădere nu este altceva decât „itinerariul lui Lucifer, căderea care antrenează concupiscenţa. Castitatea este înălţare, şi acesta este itinerariul Mântuitorului, din infern spre Împărăţia Tatălui” (PAUL EVDOKIMOV, p. 129). Într-adevăr, așa cum vedem în scrierile filocalice, există o lege duhovnicească potrivit căreia trufia atrage după sine inevitabil căderea, sub o formă sau alta, în păcatul desfrânării.

Din totdeauna fecioria creştină sau neprihănirea a fost socotită de lume ca o nebunie sau ca ceva împotriva firii. Lumea consideră că sexualitatea este vitală pentru organism, însă realitatea este alta. Părintele Sofronie Saharov spune că „experienţa milenară a Bisericii a demonstrat cu siguranţă de necontestat că excluderea funcţiei sexuale nu numai că nu cauzează un prejudiciu sănătăţii psihice sau fizice a omului, ci, în mod corect practicată, sporeşte rezistenţa fizică, longevitatea, sănătatea fizică şi contribuie în acelaşi timp la dezvoltarea spirituală” (ARHIM. SOFRONIE, Fericirea de a cunoaște calea, Ed. Pelerinul, Iași, 1997, p. 90). De altfel, însuși termenul grecesc  sophrosyne (neprihănire) înseamnă înţelepciune sau întregime a cugetului, iar în Acatistul Domnului Iisus Hristos se sugerează același adevăr prin  stihul: „Iisuse, preacurate, mintea cea întreagă a celor curaţi cu fecioria” (Icosul I).

Ca o concluzie, putem spune că prin cele trei voturi monahale se poate zugrăvi chipul autentic al monahului, un chip plin de măreție și de libertate, chiar dacă în ochii lumii monahul este adesea văzut ca „o ființă strivită și supusă unor legi dure”, o ființă crispată care nu știe să se bucure de viață. El, însă, prin feluritele interdicții care constituie apanajul nevoinței călugărești, are deschise toate căile esențiale ale vieții, găsindu-se permanent în contact cu veșnicia lui Dumnezeu, monahismul fiind astfel „o epicleză vie” (PAUL EVDOKIMOV, p. 133), care neîncetat invocă harul dumnezeiesc pentru întreaga lume.

Pr. Ștefan Petre, Parohia Filiași III

Ahp @ octombrie 24, 2016

13.10.2016 – Întuneric divin

Postat in: Poezie Religioasa | ...

Ascultă cum cad picături de lumină și afară e noapte,
Cum taie oglinda cerului ce pământ de stele desparte!
Pic, pleosc, pac picături lovesc pietre, se sparg uniform
În culori de curcubeu, în umbre și în vise care ne dorm.
Ascultă cum plouă! O noapte de lumină e peste toate.
Pare că am fi orbi în lumină când privești de departe,
Însă noi stăm nemișcați precum felinarele care își ard
Uleiul cum paracliserul în cădelniță tămâia de nard.
Ascultă tăcerea razei care ne arde pe piele târziu,
De parcă ar încerca să sape în carne magnific sicriu!
Acolo ai să auzi cum zvâcnește carnea pământului
Și inima nopții zvârcolindu-se sub raza cuvântului.
Ascultă, ascultă, ascultă!… Este tot ce ai de făcut!
În noapte pare că lumina strigă, tu trebuie să fii mut.
Pentru a auzi cuvântul trebuie să vezi precum sfinții
În lumină întuneric și ți se va deschide poarta minții.


Pr. Mircea Nincu

Ahp @ octombrie 13, 2016

05.10.2016 – Istorie, Cultură și Spiritualitate Românească în contextul european al veacului al-XVIII-lea

Postat in: Teologie si Viata | Comentarii oprite

Sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea reprezintă atât pentru Europa de Răsărit cât și pentru poporul român un conglomerat de evenimente importante, pe plan politic dar și socio-cultural.

Europa trece printr-o perioadă de treptată afirmare a tendințelor de modernizare și integrare culturală. Aceste procese se derulează însă cu o intensitate diferită, pe alocuri întârziată „ca o perioadă de relativă stagnare cu crize intermitente” (1) și într-o diversitate nesfârșită în funcție de condițiile concrete în fiecare zonă etno-culturală datorată faptului că „la originea acestei dezvoltări din sec. al XVIII-lea se află o spectaculoasă dezvoltare demografică” (2). Și în spațiul românesc, pe fundalul unor imperative commune-tranziția de la medieval la modern și tendința tot mai accenuată spre unitate culturală- condițiile istorice au impus adesea modalități diferite în realizarea lor. Cu toate acestea Europa „ rămâne încă un continent rural, inclusiv partea sa occidentală” (3), datorită unei destabilizări a formei de organizare prin apariția sistemului feudal având ca element de rutină exploatarea maselor de țărani agricultori. Bineînțeles nici situația populației din domeniul urban nu era prea strălucită, oamenii fiind nevoiți să lucreze în condiții grele, abia reușind să-și întrețină familiile. Dezvoltarea industriei încă nu promitea un mod mai ușor de trai, iar pe plan social se mai adăuga și ridicarea în mod ostentativ a burgheziei.

Revoluția industrială, este ceea ce dă naștere societății burgheze, care joacă un rol important fiind admisă în rândurile nobilimii. Nobilimea care continuă să domine în Europa centrală, de Est și de Sud, izolată de revoluția industrială, încearcă în Franța să stopeze evoluția acestui proces. Astfel acest „avânt economic din sec. al XVIII-lea, modifică profund condițiile economico-sociale” (4) producând o invizibilă scindare între Europa de N-V și cea de S-E. Formele de monarhizare absolută au început să se destrame apărând la orizont forma statului modern; „ procesul de centralizare, chiar și în țările unde a atins formele cele mai complete, ca în apusul Europei, n-a făcut să dispară toate instituțiile regionale și spiritul local. Din cauza slabei dezvoltări a industriei, Spania a rămas în urma rivalelor sale din Apus. Anglia din lipsă de suficiente resurse financiare n-a putut avea o administrație centralizată și în provincie. Iar în ceea ce privește Franța, cu drept cuvânt s-a spus că procesul de centralizare, n-a fost desăvârșit decât de Revoluția burgheză din 1789” (5).

Acest proces de trecere a statelor europene din epoca medievală în cea modernă devine și mai lent, datorită faptului că se înmulțiseră conflictele armate ce urmau să detroneze unele state suverane devenite imperii. Însă pe scena politică oricând au fost state ce pretindeau locul suveranității de a aplica absolutismul în forma extremă. „Caracteristica principală a acestei perioade constă în primul rând în nesfârșitele războaie dintre marile puteri, cu o succesiune aproape ritmică de victorii și de înfrângeri pentru fiecare dintre ele și cu aproape tot atât de deasa schimbare a suzeranității asupra teritoriilor disputate” (6).

În ciuda acestor profunde schimbări și frământări pe plan socio-economic, pe plan cultural și științific, se înregistrează o perioadă de înflorire și dezvoltare continuă. Spiritul științific se impune definitiv în Europa, în sec. al XVIII-lea, odată cu Newton și înlocuiește cercetarea legilor cu aceea a cauzelor principale și a efectelor finale. Progresele realizate pe acest plan dau încredere în posibilitățile nelimitate ale rațiunii umane. Din această concepție, care devine aplicată în societate atât religie cât și politică, se manifestă mișcarea filosofică a „Luminilor” sau Iluminismul. Exercitându-și spiritul critic, adepții noii filosofii nu cruță nici monarhia absolută, nici Biserica, nici inegalitatea socială. Bazați pe principiul „liberalismul economic” iluminiștii puneau în favoare cosmopolitismul european chiar mondial. Un sistem centralizat care totuși privind dintr-o perspectivă mai critică ar însemna contopirea națiunilor într-o singură masă omogenă, ce devin obedienți unor legi generale și conceperea vieții strict rațional „În numeroase țări, illuminati, Aufklarer, philosophes și-au propus să reformeze omenirea și societatea prin cunoaștere și rațiune” (7).

Pe plan estetic, clasicismul cedează locul curentului „sufletelor sensibile”, bazat pe cultul pentru natură, proslăvirea sentimentelor generoase și a unei morale eroice. Se impune un curent nou care tinde spre direcția redescoperirii istoriei, lucru destul de vital pentru „regenerarea” stării de spirit, privind evenimentele grele prin care Europa trecea în acel timp.

În domeniul cultural, ca și în sec. al XVII-lea, Franța este cea care dă tonul culturii europene, în Europa centrală și orientală, suveranii proslăvind rațiunea, sărbătorind pe filosofii francezi și practicând un „despotism luminat” (8), al cărui scop real era consolidarea puterii lor. Dar împotriva dominației culturale franceze, încep să se manifeste reacțiile naționale din Germania, din Italia și din Spania.

La baza acestor cunoașteri și descoperiri explozive, se află progresul științific care totuși va aduce cu el ca efecte „ezoterismul și formele moderne ale superstiției” (9), acestea fiind alimentate de optimismul exagerat ce stimulau pe oamenii acelei epoci, că progresele inteligenței umane deschid calea spre o nouă lume și un nou mod de viață. Vom observa că în decursul istoriei acest proces al descoperirii științifice se va accelera într-un mod neobișnuit de repede ajungându-se în prezent la o explozie chiar destructivă a științei bazată numai pe rațiune și interes de câștig.

Pe plan religios, se observă o „scindare” în gândirea și cultura europeană influențată de curentul filosofic iluminist ce persista mai mult pe terenul rațiunii și a inteligenței umane sub sigla libertății. Deși dacă privim în retrospectivă, rădăcinile și sursele întregului sistem socio-cultural au la bază creștinismul; „la temelia culturii popoarelor europene stau: cartea, școala, știința și arta creștină…. În Europa toate popoarele, născute din amestecul neamurilor autohtone și cele năvălitoare, își au la baza culturii lor cartea creștină, Sf. Scriptură, Biblia” (10). Școala care este casa culturii, unde se înfiripă spiritul cultural și social, a fost una din principalele preocupări pentru Biserică. Primele slove pe care le învățau copii erau din Biblie, „cele dintâi școli europene pentru popoarele creștine, sunt școlile Bisericii…” (11).  Biserica a avut în decursul ei de două milenii frontul cel mai larg de contribuție și dezvoltare a popoarelor atât pe plan socio-cultural cât și politic. În sânul ei s-au format oameni de cultură, de știință, care au adus un plus la dezvoltarea omenirii. Cu toate acestea, popoarele creștine ale Europei sec. XVIII, nu prezentau o unitate masivă ce ar fi putut izgoni amenințările specifice așa cum era Imperiul Otoman la acea vreme. „Astfel datorită istoriei, panorama religioasă a Europei sec. al XVIII-lea este extrem de complexă. Europa este întru totul-sau aproape întru totul- creștină, însă prezintă o mare diversitate ce întreține diviziunile. Omogenitatea la care aspiră majoritatea statelor nu-și află pereche decât în varietatea Bisericilor, a formulărilor dogmatice ale acestora, a expresiilor liturgice și a organizărilor disciplinare” (12).

Elementul primordial, al unei dezvoltări constante și stabile pe plan socio-cultural al poporului român, îl reprezină Biserica. Asemenea unei „ancore înfipte adânc în nisipul istoriei” (13), Biserica, întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, a plăsmuit și dezvoltat în simțirea poporului român spiritul creștin și iubirea de glie și neam. Am putea spune cu îndreptățire că reprezintă ADN-ul poporului român. În contextul istoric al poporului român, credința creștină în Iisus Hristos nu a fost un element adăugat poporului, ci a fost implementată încă de la începuturile formării acestui popor, reprezentând astfel elementul primordial și esențial al unei istorii creștine și a dezvoltării poporului român. De-a lungul secolelor, Biserica noastră și-a împletit firele vieții Sale cu firele vieții poporului român: „Suntem un popor născut creștin, ortodox ….un popor caracterizat prin capacitatea de suferință și generozitate, cu aptitudini profunde pentru  comunicarea umană” (14). Ea a sprijinit continuu luptele strămoșilor pentru dreptate și libertate, dar și dezvoltarea pe plan socio-cultural. „Aflându-se mereu alături de popor, Biserica noastră a desfășurat rodnică lucrare nu numai pe plan religios-moral, ci și pe plan cultural și național. Din punct de vedere cultural-istoric, Ortodoxia românească a prezentat un factor dinamic, un element activ în promovarea filosofiei, culturii și artei naționale” (15). Poporul român a crescut de mic la „streașina Bisericii”, primind atât primele forme de educție cât și de cultură, din sânul Bisericii, în forma cea mai pură. „Prin ortodoxie s-a închegat aproape tot fondul de viață sufletească, pe care veacurile l-au strecurat în sufletul românesc, și cât ne-a venit din trecut ca tradiție și cât am adăugat, ca creație proprie, în nobilul domeniu al culturii, de a fost carte, chip sau vers, faptă de arme sau instituție socială, în cea mai mare parte, prin Biserică, prin Ortodoxie, ne-a venit” (16).

Personalitatea lui Constantin Brâncoveanu este complexă și prezintă tipul mai multor șabloane perceptuale. Activitatea sa pe mai multe planuri, l-a remarcat în istorie ca: „martirul, diplomatul, precursorul politicii de reformă, patronul cultural și reprezentantul tipic al sensibilității baroce” (17).

Contextul istoric al vremurilor în care a domnit Constantin Brâncoveanu este destul de complicat și presupunea din partea domnitorului un simț dezvoltat al diplomației și a premeditării evenimentelor politice privite prin prisma obiectivității și atingerea obiectivului dorit, acela de a câștiga libertatea și independența poporului român. Dovada istorică, că domnitorul Constantin Brâncoveanu, s-a ridicat la nivelul exigențelor, îl reprezintă faptul că a domnit o perioadă destul de lungă 25 de ani și 5 luni, „domnie lungă cum nu mai avusese până atunci decât viteazul Mircea cel Bătrân, …dar dacă n-a făcut multe lupte cu sabia, a știut în schimb să se lupte cu încurcăturile grele, care ne amenințau atunci și să iasă biruitor din ele” (18).

Cunoscător al limbilor greacă, latină și italiană, el corespondează cu alți domnitori europeni, prin aceasta ținând o evidență actualizată a problemelor politice europene care influențau în mod direct sau indirect Țara Românească. Ca element nou în această direcție, este prezentă nevoia unei viziuni obiective în care domnitorul Constantin Brâncoveanu prezintă modelul demn de urmat de către șefii de stat, atât ai României cât și ai altor state, precum și al fiecărui român în parte. „Una din dimensiunile fundamentale ale politicii brâncovenești a fost respectarea ideii de lege strămoșească, în care voievodul vedea nu numai inerția tradiției ci conținutul evanghelic al acesteia” (19). Anume viziunea perspicacității și a căutării bunăstării poporului în contextul politic actual, element ce nu trebuie alterat în detrimentul personal, sau a intereselor izolate de grup. Maximizarea resurselor spirituale pe care Biserica le oferă, ca principiu de conduită morală, poate duce la imunizarea personalității, în luarea deciziilor importante, și chiar lipsa compromiterii. Se observă în mod distant, diferența gândirii chiar și în teren politic, a unei rațiuni conduse de credință și bineînțeles a rațiunii mecanice. Constantin Brâncoveanu a consfințit prin sângele său, o domnie necompromisă și o implicare a spiritului creștinesc în toate direcțiile gândirii umane. Deci ca urmare a acestei elaborări și evidențieri a vieții și martiriului lui Constantin Brâncoveanu ni se prezintă nouă tuturor exemplul domnitorului, creștinului și omului de cultură, demn de urmat și de rememorat în rândul fiecărei generație de români ce se ridică. Valoarea testamentară a acestor înaintași ar trebui păstrată cu sfințenie, dar nu numai păstrată ci și elaborată, exemplificată ca mod autentic de trăire.

Studiată din punct de vedere istoric și cultural, de mulți scriitori, epoca lui Constantin Brâncoveanu, reprezintă un capitol de aur al poporului român, în care sub presiunea evenimentelor politice, totuși cultura și arta se dezvoltă armonios sub „mantia Bisericii”, ajungând să aibă răsunet, peste hotare și peste generațiile viitorului. „Eflorescența culturală și artistică, determinată și permanent stimulată de voievod,a făcut pe toți călătorii străini să aibă numai cuvinte de laudă la adresa Țăriii Românești și a voievodului ei…Palatele și ctitoriile pe care le-a ridicat sau restaurat, risipite mai prin toată Țara Românească, au făcut din ea un adevărat centru cultural și artistic, ce se diferențiază în mod categoric de toate celelalte țări și provincii din Peninsula Balcanică, unde influența orientală era dominantă.  Această operă constituie și astăzi o mărturie în piatră, pe care a transmis-o posterității Constantin Vodă Brâncoveanu” (20).

Istoria nu reprezintă evenimentele în mod fragmentat cu specificul fiecărei epoci doar ca o memorie trecută, ci ea ne evocă modul ideal de conviețuire socială și culturală. Prin opera sa, Constantin Brâncoveanu nu a căutat o izolare a caracterului cultural românesc față de cel occidental, ci a păstrat elementul originalității în acest proces evolutiv, întinzând astfel o punte de legătură între formele seculare ale poporului român și formele moderne ale manifestărilor artistice occidentale, realizând astfel trecerea de la omul medieval la omul modern, el fiind în acest sens deschizător de drumuri noi.

Vizualizând prezentul prin adoptarea noilor mentalități străine de spiritul român, generațiile se dezvoltă într-un mod defectuos iar nivelul de cultură scade dramatic. Generațiile tinere din păcate nu mai apelează la sursele istorice autohtone pentru revigorarea spiritului românesc, lucru ce duce, așa cum spune și sociologul creștin Ilie Bădescu, la o „oboseală a generațiilor”, oboseală caracterizată prin slăbirea spiritului creștin, la o ignorare a istoriei, a luptei înaintașilor care și-au dat viața pentru acest pământ, și chiar la o atitudine ignorantă. „ Înclinația spre valori materialiste, diminuarea idealității, absența idealurilor, atracția zeflemelii, respingerea identificărilor cu eroii unei colectivități ori cu martirii și sfinții ei, cu marile sale personalități exemplare, diminuarea credinței, disprețuirea obiceiurilor etc. sunt toate expresia oboselii sufletești a unei generații. Nevoindu-se într-o gesticulație grandielocventă, ori subtilizând pe sofalele trândăviei, mahmură în dimineața vieții ei, o asemenea generație își va strâmtora până la desfigurare sufletul și eul social deopotrivă” (21).

Reflecția istorică a trecutului, reprezintă forma de comemorare a evenimentelor și oamenilor ce au contribuit la dezvoltarea poporului român. În sec. XXI, din păcate este prezentă în formă mai mică sau mai mare o doză de ignoranță sau de indiferență a maselor românilor, mai ales a generațiilor de tineri, sentiment care poate deveni fatal în ce privește prezența evenimentului de „colaps socio-cultural”. Chipurile marilor domnitori, scriitori, istorici, poeți, ce s-au născut în sânul poporului român, care au luptat pentru păstrarea spiritului și dezvoltarea culturii românești nu reprezintă doar o formă de trecut al unui proces evolutiv ci sunt reale exemple și modele ce pot inspira pe tineri spre o formă mai pură de viață, spre aspirații și ideologii mai înalte decât cele la care un tânăr al sec. XXI aspiră în prezent.

Deși lucrarea de față nu este pe profil pur social, inevitabil se ajunge la acest punct în contextul în care istoria ne evocă modul de evoluție a vieții socio-culturale a poporului nostru. Aceste elemente devin inseparabile, chiar și atunci când o lucrarea tratează un subiect istoric din punct de vedere pur științific.

Ceea ce se urmărește a se reflecta în lucrarea de față reprezintă forma de proiecție a trecutului istoric prin prisma prezentului spre viitor, o legătură indisolubilă dintre oameni ai trecutului și evenimente cu reflecția în timpul spațial. Forma cea mai necesară de „revigorare” a spiritului românesc este concepută printr-o reconsiderare a vremurilor înaințașilor noștri, asemenea unei definiții ce prezintă un mod evolutiv de viață. Reconectivitatea cu oamenii importanți ai istoriei, vizualizând viețile și faptele lor, ne aduc în planul evenimentelor, retrăindu-le prin imaginație dar cel mai important prin prisma spirituală sufletească.

Un alt aspect ce merită scos în evidență îl reprezintă statornicia de nezdruncinat a strămoșilor noștri de a nu copia culturi sau obiceiuri străine de gândirea românească, de a lupta pentru a dezvolta o identitate autentică a poporului român și nu de a deveni o „plagiatură” a unei forme centralizate de gândire colectivă. „Din statornicia în spațiul propriu provine faptul că românul dă atâta preț și atâtea sensuri expresiilor: „om așezat”, „om cu așezământ”,„om cu așezare sufletească” (22).

Marii domnitori, printre care se numără și Constantin Brâncoveanu, ce a consfințit lupta sa pentru poporul român și pentru credința creștină prin sângele său, au avut înfiripat în ființa lor această „statornicie” de a păstra chiar și în vremurile cele mai grele spiritul românesc de libertate. Speranța și nădejdea spre vremuri mai bune și libertate nu s-au stins niciodată în inimile lor, prin exemplul lor fiind insuflați toți românii gliei strămoșești.

Un alt element la fel de important și de vital îl reprezintă sfârșitul mucenicesc și creștinesc al domnitorului cu cei patru fii ai săi. Nenumărate scrieri au apărut și relatări istorice, care au ilustrat în mod virtual sfârșitul tragic, prin tăierea capului, familiei Brâncovenilor. Din aceste lucruri, se poate evidenția, un aspect important privind  modul de dominare a Imperiului Otoman asupra unei Europe creștine. Totuși ca un domnitor mazilit să fie torturat în mod brutal (23) și mai apoi omorât cu necinste, oarecum scoate la iveală un aspect important și acela că nu mai era posibil ca în epoca modernă, să stăpânească Europa un popor barbar care în primul rând era de altă religie și în al doilea rând nici nu aprecia oamenii care nu erau numai politici ci oameni ai culturii și artei așa cum a fost domnitorul Constantin Brâncoveanu.

Motivul principal al mazilirii domnitorului precum și torturile la care a fost supus, sub pretextul trădării, a fost deposedarea de averile lui și valorile inestimabile de bani pe care le deținea. Numai simplul act de mazilire, adică pogorârea din domnie, reprezenta umările unui prejudiciu de trădare așa cum era acuzat, formal Constantin Brâncoveanu dar după cum bine știm interesele erau de ordin pur financiar. Chinurile sale înainte de sentința cu moartea reprezintă o reconstruire fidelă, a primelor veacuri creștine în care mucenicii erau chinuiți cu sălbăticie de către păgâni. Dintre toate aceste chinuri pentru domnitor, cea mai grea tortură poate a fost aceea de a îndura uciderea fiilor lui chiar în fața lui, lucru ce a sporit nemulțumirea nu numai a creștinilor dar chiar și a turcilor : „ niciodată istoria nu a cunoscut imaginea unei atât de sângeroase măcelăriri și lumea întreagă freamătă încă de oroarea de a fi văzut pe acest nenorocit prinț, după ce și-a petrecut cele mai multe zile în bogățiile și gloria lumii, să moară înotând în sângele întregii sale familii…De care neauzită tiranie crudă s-au mirat nu numai creștinii, dar și între turci s-au auzit murmure, căci toți blestemau și strigau că e o sălbăticie neomenească de care nu s-a mai auzit în această țară” (24).

S-au format un ciclu întreg de poezii și balade închinate martiriului lui Brâncoveanu, ce au devenit un tezaur al folclorului românesc dar și o comemorare eternă a celui ce cu tărie și-a păstrat credința chiar cu prețul vieții sale. Aceste îndemnuri tainice, ale comemorării lui Brâncoveanu au avut un efect puternic amplificat în rândurile românilor, înverșunându-i și motivându-i din ce în ce mai mult pentru lupta antiotomană și eliberarea de sub jugul acetui popor barbar.  Dar nu numai pe teritoriul țării noastre a avut acest efect ci și în hotarele celorlalte popoare europene care au înțeles că trebuia să fie eliminată această „plagă” ce o reprezenta Imperiul Otoman. „Drama Brâncovenilor a provocat un puternic ecou și în cancelariile europene, precum și în opinia publică din Europa occidentală, mai ales rapoartele diplomatice trimise de la Constantinopol, în care este redată executarea familiei Brâncoveanu, alcătuiesc un adevărat rechizitoriu împotriva tiraniei asiatice și exprimă un cald și omenesc sentiment de milă și de silă în același timp, în fața grozăviei” (25).

Cu toate acestea, puterile suverane ale Europei (26) deși înfiorate de cele întâmplate nu au căutat modul de a forma un front unitar împotriva expansiunii otomane, căci agendele politice erau diferite în planul fiecărei țări, urmărind fiecare scopul propriu. „ Europa civilizată nu a fost unitară și nici solidară în fața barbariei și a tiraniei” (27). Așa cum menționează și Elena Ionescu în lucrarea sa, numită Corespondența stolnicului Constantin Cantacuzino cu ceaușul David Corbea, situația istorico-politică a întregii Europe ar fi fost diferită dacă ar fi fost mai multă solidaritate și unire între popoarele europene: „dacă n-ar fi fost aceasta (lipsa de unire a popoarelor europene față de dominația păgânilor) nu în mulți ani, ci într-un singur an, turcii ar fi fugit cu toții din Evropa” (28).

Scenariul istorico-politic poate fi interpretat și analizat, în diferite moduri și puncte de observație dar ceea ce rămâne ca punct valabil și real în întreaga istorie fie din epoca medievală sau cea modernă, nici un stat suveran sau Imperiu format în Europa nu a dăinuit la nesfârșit. Dar acest lucru nu înseamnă că dorința de dominare a marilor state s-a stins chiar odată cu declinul Imperiului Otoman. „Tratatele de pace de la Radstadt(1714) cu Franța și Passarovitz(1718) cu Imperiul Otoman au adus Austriei câștiguri importante. Acestea combinate cu declinul evident al Franței, Imperiului Otoman, Spaniei și Olandei, însemnau că acum Austria era potențial, cel mai puternic stat din Europa” (29) . Este vorba de ridicarea unui nou imperiu pe scena Europei, anume Imperiul Austriac, care va fi detronat în decursul timpului de Imperiul Rus.

Revenind astfel la principalul subiect, în ce privește martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, el se înveșnicește atât prin păstrarea credinței străbune murind asemenea înaintașilor, însemnat fiind în Biserica creștină, dar rămâne și o eternă influență pozitivă și determinantă spre a face binele și a nu săvârși compromisul, pentru cei ce vor comemora viața și faptele lui.

Prezintă o particularitate aparte am putea spune, în contrast cu ceilalți domnitori români care au luptat pentru credință și neam, deoarece a trecut în timpul vieții sale, de la cronica domnească în calendarul creștin. Astfel își îndeplinește atât datoria sa față de neam și țară, luptând și căutând limanul libertății și a siguranței pentru poporul său, cât și datoria sa de creștin veritabil și fiu adevărat al Bisericii Ortodoxe.

Nu mai menționăm contribuția sa enormă la dezvoltarea culturii și artei românești, prin vastele sale lucrări și ctitorii de biserici și mănăstiri care au promovat stilul arhitectural brâncovenesc, dăruit chiar epocii respective denumite „epoca brâncovenească”. Foarte frumos evocă G.M. Cantacuzino în lucrarea sa Izvoare și popasuri, despre epoca brâncovenească ce reprezintă un nou curent românesc de creație: „Epoca brâncovenească este o platformă de unde aspirația își poate lua zborul, epoca brâncovenească conține în spiritul legilor sale un program de realizări pentru mai multe secole…este aceea în care sufletul românesc a intrat în stăpânirea posibilităților sale creatoare. De aceea domnia brâncovenească este mai mult decât un simplu capitol al evoluției noastre, ea înseamnă începutul maturității noastre artistice”. Valoarea artei sale a ajuns să fie apreciată peste hotare, în sec. XIX, reprezentări ale modelului brâncovenesc apărând prin marile orașe ale culturii europene, asemenea unui identități în care se evidențiază faptul că poporul român și-a găsit prin domnitorul Constantin Brâncoveanu forma originală a artei sale, demnă de tezurul cultural al Europei.

Cultura nu presupune însă numai manifestările suprastructurale în legătură cu viața religioasă, literară sau filosofico-științifică, într-un cuvânt nu numai cărturarul laic sau religios este un om de cultură. Purtător al actului de cultură este și artistul, meșterul zugraf, cioplitorul în lemn sau piatră, numiți arhitecți. Astfel prin arte, mai ales că ele s-au închegat într-o unitate stilistică, Constantin Brâncoveanu a întregit definirea epocii lui, dând strălucire nu numai domniei lui ci și poporului român, ca mesaj al unei epoci de zbucium politic. „Stilul brâncovenesc este propriu-zis un stil de cultură…din epoca brâncovenească toate formele culturii încep să fie autonome, să capete personalitate, devin majore. Și este cu atât mai grăitoare această realitate spirituală, dacă avem în vedere că voievodul muntean a putut să păstreze sub costumul bizantin și cuca turcească, un suflet de român doritor să pătrundă cât mai adânc în marea familie a lumiii occidentale…Prin aceasta poate fi comparat cu marii monarhi europeni ai vremii” (30).

Prin această metodă, a înțelepciunii în privința politicii și a iubirii de cultură la un grad ce nu se poate descrie decât prin ctitoriile sale, școli și artă românească, domnitorul Constantin Brâncoveanu capătă aura unicității și a veritabilității. În timpul domniei sale am putea spune prin acest nou orizont socio-cultural, poporul român a realizat mult mai mult decât dacă ar fi dus războaie secole de-a rândul. La fel se exprimă și Ludovic XIV-lea, inițiator al artei sale autentice, care conchide că: „În lipsa acțiunilor războiului, nimic nu marchează mai mult grandoarea și spiritul principilor decât construcțiile…ele opresc cu respect ochii popoarelor” -adaugă regele soare în una din scrisorile sale” (31).

Note:

 1. 1. Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, trad. Monica Telu, Institutul European, 1998, pag. 278.
 2. 2. Ibidem.
 3. 3. Ibidem, pag. 295.
 4. 4. Ibidem, pag. 297.
 5. 5. Acad. Andrei Oțetea, Renașterea și Reforma, Editura Științifică, București, 1968, pag. 156.
 6. 6. Pr.Prof. Pătuleanu Constantin, Viorel Ioniță, Constantin Brâncoveanu și relațiile sale cu Europa veacului XVIII, Ed. Mitrop. Olteniei, Craiova, 2006, pag. 10.
 7. 7. Amos Funkenstein, Teologie și Imaginația științifică, Ed. Humanitas, București, pag. 312.
 8. 8. Serge Berstein, Pierre Milza, op.cit., pag. 303.
 9. 9. Ibidem.

10. Ilarion V. Felea, Religia Culturii, Ed. Episcopiei Ortodoxe a Aradului, 1994, pag. 227.

11. Ibidem, pag. 230.

12. Rene Remond, Religie și Societate în Europa, Ed. Polirom, Iași, 2003, pag. 29.

13. Marie Francois Baslez, Biblie și Istorie, Ed. Artemis, București, 2007, pag. 12.

14. Dr. Nestor Vornicescu, Studii de teologie istorică, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1998, pag. 8.

15. Idem, Biruit-au Gândul, Ed. Mitropolia Olteniei, 1990, pag. 24-25.

16. Ioan Gh. Savin, Cultură și religie, Tipografia „Lupta”, 1927, pag. 45.

17. Paul Cernodoveanu, Constantin Brâncoveanu, Ed. Academiei Române, București, 1989, pag. 23.

18. Nicolae M. Popescu, Viața și faptele lui Constantin Brâncoveanu, Ed. Tipografia Cărților Bisericești, București, 1914, pag. 9.

19. Pr.Prof. Pătuleanu Constantin, Viorel Ioniță, op.cit., pag. 71.

20. Ștefan Ionescu, Panait I., Constantin Vodă Brâncoveanu, Ed. Științifică, București, 1969 pag. 409.

21. Bădescu Ilie, Sociologie Noologică, Ed. Mica Valahie, București, 2007, pag. 138.

22. Dumitru Stăniloae, Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Scrisul Românesc, Craiova 1992, pag. 7.

23. „La numai două luni de la sosirea în Constantinopol fu supus la tortura întinderii pe roată, la cetluirea capului cu un cerc de fier, la arderea cu fierul înroșit în foc pe piept și pe spate, la înțeparea mâinilor și picioarelor…” N Iorga, Documente și regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu, București, 1907, pag. 71.

24. Nicolae Iorga, Viața și faptele lui Constantin Brâncoveanu, București, pag. 145-146.

25. Ștefan Ionescu, Panait I., op.cit., pag. 301.

26. La execuție au fost prezenți ambasadorii marilor puteri europene; Franța, Anglia, Rusia, Imperiul Habsburgic.

27. Ștefan Ionescu, Panait I., op.cit., pag. 304.

28. Ibidem, pag. 304.

29. Walter Oppenheim, Habsburgii și Hohenzollernii, trad. Roxana Aura, Ed. III, București, 2001, pag. 28.

30. Ștefan Ionescu, Epoca Brâncovenească, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, pag. 235-236.

31. Ibidem, pag. 236.

Bibliografie:

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBMBOR, București, 1994.
 • Baslez, Marie Francois, Biblie și Istorie, Ed. Artemis, București, 2007.
 • Berstein, Serge, Pierre, Milza, Istoria Europei, trad. Monica Telu, Institutul European, 1998.
 • Constantin, Pr.Prof. Pătuleanu, Viorel, Ioniță, Constantin Brâncoveanu și relațiile sale cu Europa veacului XVIII, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006.
 • Constantin, C. Giurescu, Istoria Românilor, vol.III, partea I, București, 1944.
 • Cernodoveanu, Paul, Constantin Brâncoveanu, Ed. Academiei Române, București, 1989.
 • Felea, Ilarion V., Religia Culturii, Ed. Episcopia Ortodoxă a Aradului, 1994.
 • Funkenstein, Amos, Tologie și Imaginația științifică, Ed. Humanitas, București.
 • Ionescu, Ștefan, Epoca Brâncovenească, Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1981.
 • Ionescu, Ștefan; Panait I., Constantin Vodă Brâncoveanu, Ed. științifică, București.
 • Iorga, Nicolae, Viața și faptele lui Constantin Brâncoveanu, București, 1969.
 • Ilie, Bădescu, Sociologie Noologică, Ed. Mica Valahie, București, 2007.
 • Oppenheim, Walter, Habsburgii și Hohenzollernii, trad. Roxana Aura, Ed. III, București, 2001.
 • Oțetea, Acad. Andrei, Renașterea și Reforma, Editura Științifică, București, 1968.
 • Popescu, M. Nicolae, Viața și faptele lui Constantin Brâncoveanu, Ed. Tipografia Cărților Bisericești, București, 1914.
 • Rămureanu, Prof. Dr. Ioan, Istoria Bisericească Universală, Ed. IBMBOR, București, 2004.
 • Remond, Rene, Religie și Societate în Europa, trad.de Giuliani Sfichi, Ed. Polirom, Iași, 2003.
 • Savin, Ioan Gh., Cultură și religie, Tipografia „Lupta”, 1927.
 • Stăniloae, Dumitru, Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Scrisul Românesc, Craiova, 1992.
 • Sugar, Peter, Southeastern Europe, under Ottoman Rule, Seattle, Londra, 1977.
 • Stiles, Andrina, Rusia, Polonia și Imperiul Otoman, trad. de Radu Paraschivescu, Ed. All Educational, București, 2001.
 • Vornicescu, Dr. Nestor, Studii de teologie istorică, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1998.
 • Vornicescu, Dr. Nestor, Biruit-au Gândul, Ed. Mitropolia Olteniei, 1990.
 • Șerban, Constantin, Constantin Brâncoveanu, Ed. Tineretului, București.

Ierom. Dr. Nicodim Macovei,

Mănăstirea Jitianu

Ahp @ octombrie 5, 2016

05.10.2016 – Restabilirea firii umane în Mântuitorul Hristos, începutul şi fundamentul Bisericii

Postat in: Teologie si Viata | Comentarii oprite

Prin Întruparea Sa ca om, Mântuitorul Hristos ne-a făcut accesibilă comuniunea cu Sine ca Dumnezeu, dar mai bine zis cu întreaga Sfântă Treime şi astfel unitatea Bisericii este un reflex al unității Sfintei Treimi. Omul, ca urmare a căderii sale, îşi schimbă traiectoria direcției sale, prin degradarea (1) integralității sale raţionale. Spunem integralitate datorită faptului că Dumnezeu, din iubire pentru om, l-a înzestrat cu percepția răspunderii în mod direct şi de făpturile ce îl înconjoară „…că datorită iubirii de oameni a lui Dumnezeu avem raţiune şi stăpânire peste toate făpturile.” (2).

Începând cu Întruparea, fiecare act (3) al lucrării mântuitoare a lui Hristos e decisiv pentru existenţa însăşi a Bisericii, căci „prin întruparea Sa, în unirea nupțială cu umanitatea, Hristos poartă în El Biserica” (4). Căci în El s-au împlinit toate pentru toate, aşa cum prin El toate s-au făcut: „Ca un Bun, l-a iubit pe Cel ce s-a lepădat. Ca un Înţelept, a lucrat planul revenirii celor robiți. Ca Drept, nu-l silește pe cel robit, pe cel cumpărat cu dreptate, ci S-a dat pe Sine ca schimb în locul celor stăpâniți, pentru ca să-l elibereze pe cel stăpânit de stăpânitori, aşa cum un garantat ia asupra sa datoria. Ca un Puternic, nu a fost ținut în iad şi nici trupul Lui nu a văzut stricăciunea. Căci nu era cu putință să fie ținut de stricăciune Începătorul vieţii!…” (5).

Prin acest chip nespus, al dragostei Dumnezeiești faţă de creaţie, manifestarea Fiului lui Dumnezeu (6) este suma şi substanța întregului plan minunat de dragoste (7) care a adus cerul jos, pe pământ, prin întruparea lui Hristos şi a luat pământul sus la cer, prin învierea şi înălțarea Sa la dreapta lui Dumnezeu, potrivit acelei mărturii a sfântului Ioan, care poate fi numită rezumatul evangheliei: „Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.” (I In. 49, 10).

Conceptul de unitate, în esenţa lui, nu poate fi asimilat şi înțeles decât în contextul Sfintei Treimi care este Însăşi Unitatea. Aşadar, unitatea nu reprezintă un concept matematic, ci este esenţa umanității (8), căci, prin aceasta, omul este creat după chipul Creatorului Său. Este liantul de legătură a întregii creații care face potențială armonia şi buna conviețuire fără elementul nociv al individualității (9).

Căci, după cum observăm în istoria omenirii, elementul căderii firii umane, individualismul (10), a adus o nouă etapă de gândire şi de dezbinare în contextul uman şi nu numai, ci şi universal. Prin individualism şi egoism excesiv, omul, în esenţa sa, se depărtează de Însuși Dumnezeu, Cel ce este Unitatea în deoființime; pentru aceasta, Mântuitorul Hristos a instituit Biserica, ca formă a unității eccleziale prin Trupul Său. „La antipodul (11) individualității instituționalizate se găseşte realitatea comuniunii eclesiale şi modul de existenţă al omului pe care acesta îl presupune: auto-depăşirea dinamică a individualității, viaţa umană ca eveniment existențial de comuniune şi relație. Definirea şi cunoaşterea omului constă în comuniune şi relație, adică în realitatea persoanei, care este chipul Dumnezeului treimic în fiinţa umană, aşa cum se descoperă el în actul de instituire a Bisericii” (12).

Acest chip al Iubirii izvorâte din dumnezeire reprezintă liantul de legătură între membrii Bisericii (13), cât şi redobândirea dragostei lui Dumnezeu-Tatăl faţă de om prin dragostea veșnică pentru Fiul Său: „Dumnezeu Tatăl iubeşte în mod unic o singură Persoană, aceasta fiind Fiul Său (14). În El, şi prin El, şi datorită Lui Tatăl iubeşte toate ființele care există, pentru că Tatăl le-a făcut pe acestea în El şi prin El (Col.1,16-18). Fiind încorporate în Fiul unic iubit, toate ființele create pot fi altceva decât Dumnezeu şi în acelaşi timp, pot fi în comuniune cu El. Unicitatea nu este exclusivitate, ci este cauza inclusivității. Aşadar, fiinţa iubită în mod unic este un ipostas care ipostaziază alte fiinţe, este Celălaltul care afirmă pe Ceilalţi, dăruind acestora o identitate, un ipostas propriu lor” (15). Prin aceasta (16), înţelegem că „…Taina Bisericii este aceeași cu Taina Treimii, adică un mister al iubirii. Iubirea treimică este deci Evenimentul ontologic primordial care constituie şi creează Biserica în fiinţa sa şi care determină structurile sale. Prin urmare, Biserica este sinodală după imaginea sfatului trinitar lucrător în Ea” (17).

Ea mărturisește, astfel, în chip vădit şi veşnic, pe Dumnezeu Sfânta Treime, ca fundament originar şi Sursa întregii realităţi existențiale, readucând omenirea sub chipul ascultării prin Capul ei, Hristos (18). „Mărturisind credinţa sa în Sfânta Treime, Biserica mărturisește credinţa în sine, pentru că ea se recunoaște drept instrument şi receptacul al Harului dumnezeiesc, şi totodată îşi recunoaște faptele sale drept fapte dumnezeiești..” (19). Căci, prin Temelia şi Capul ei care este Iisus Hristos, devine posibilă omului veșnicia încă din această viaţă trecătoare şi materială (20).

A crede în El, ca Fiu al lui Dumnezeu şi a-L mărturisi astfel înaintea oamenilor – acest lucru este, în Noul Testament, semnul distinctiv al ucenicilor lui Iisus (21). Crezând în faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, ei au crezut că El este egal cu Dumnezeu, ceea ce El putea fi doar fiind adevăratul şi veșnicul Său Fiu, acest lucru fiind evident chiar din cuvintele iudeilor necredincioși: „Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu” (Ioan 5,18).

Astfel, s-a transmis acest „Tezaur Nematerial” al credinței creştine prin succesiunea generațiilor, realitate înfăptuită doar prin Biserica Creştină întemeiată pe Temelia Veșnică,  Hristos, Locaș al Harului Dumnezeiesc (22). Întreaga Iconomie a Sfintei Treimi, ca plan al restaurării firii umane, se desăvârșește prin Iisus Hristos în Biserică: „For He did not come to debase the nature which He Himself, as God and Word, had made, but He came that the nature might be thoroughly deified which, with good pleasure of the Father and the co-operation of the Holy Spirit, He willed to unite to Himself in one and the same Hypostasis, with naturally belongs to it, apart from sin”(23).

Pentru că „Hristos este misterul culminant central în continuă iradiere de putere şi de atracție la unirea cu Sine a oamenilor, făcând din această unire, al cărei focar este, misterul lărgit al Bisericii. El este izvorul continuu curgător de putere în Biserică, întreținând neîncetat viaţa dumnezeiască în ea. Prin aceasta, cei ce primesc din puterea Lui devin tot mai intim uniți nu numai cu El, ci şi întreolaltă. Viaţa curgătoare din Hristos, fiind o viaţă a iubirii, pătrunde în ei ca o altă Persoană dumnezeiască, adică precum Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi încălzește pe oameni de dragostea faţă de Hristos, îi face să simtă dragostea Lui de Frate central al lor şi le insuflă dragostea Lui filială faţă de Tatăl. Simțindu-se toţi frați ai aceluiași Hristos şi fii ai aceluiași Părinte al Lui, se simt şi între ei frați. Ei intră, prin aceasta, într-o viaţă de comuniune tot mai deplină, însuflețită tot mai mult de Hristos, articulându-se spiritual ca mădulare ale trupului Lui….El ne comunică viaţa umanității Sale înviate, pregătindu-ne şi pe noi pentru înviere. În felul acesta, Biserica este locul spiritual în care Hristos comunică, treptat prin Duhul Său cel Sfânt şi de viaţă Făcător, umanității noastre umanitatea Sa înviată şi deci viaţa ei netrecătoare” (24).

Mântuitorul Iisus Hristos (25), fiind cap al Bisericii, prin Har, ne unește printr-o strânsă legătură a conviețuirii şi existențialității noastre, ca formă nedivizată a realității veșnice, ce prin Hristos începe din această viaţă limitată, prin Jertfa Sa (26) făcându-se El ceea ce nu era: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem, pentru că scris este-Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn-” (Gal. 3,13). Aici se exprimă forma identității noastre originale, nu prin analiza rațională a substanței, ci prin identitatea umană a lui Hristos şi identitatea noastră hristică prin har. „Fiinţa umană este definită prin alteritate. Aceasta este o fiinţă a cărei identitate reiese doar în relație cu Dumnezeu, cu alte fiinţe, cu animalele şi cu restul creaţiei. Este aproape imposibil a defini fiinţa umană în legătură cu substanța”(27).

Astfel, Biserica se întemeiază şi devine deplină, prin coborârea Sfântului Duh (28). Ea se naște ca mărturisitoare (29) a faptelor, a vieţii, a Învierii şi a Înălțării Mântuitorului şi ca participantă la ele. Mărturisind sacramental şi doctrinal pe Capul ei (30), Biserica este încheierea Revelației neo-testamentare şi devine posesoare a descoperirii dumnezeiești. Acesta este efectul esențial al coborârii Sfântului Duh (31). Acum, Sf. Apostoli înțeleg pe deplin predica lui Iisus şi sensurile adânci ale iconomiei. Căci prin iluminarea deplină a Harului Sfânt (33), ei mărturisesc ceea ce au experiat în mod inedit, petrecând alături de Mântuitorul Hristos. Ei au văzut cu ochii cei sufletești ascultarea necondiționată a Fiului faţă de Tatăl, ca temelie a Jertfei de Răscumpărare a neamului omenesc: „…biruințele Mântuitorului cele câștigate prin Întrupare, sunt de aşa fel şi atât de mari, că, dacă ar voi cineva să le povestească, s-ar asemăna celor ce privesc la noianul mării şi voiesc să numere valurile ei” (33).

Prin Biserică, Mântuitorul Hristos ridică lumea decăzută, din neascultarea lui Adam. Întemeierea Bisericii înseamnă valorificarea revelației dumnezeiești, ca forță de înălțare (34) a credincioșilor spre Dumnezeu. „Prin Întrupare (35), Răstignire, Înviere şi Înălțare, Hristos pune temelia Bisericii în Trupul Său. Prin aceasta, Biserica ia fiinţă virtual. Dar Fiul lui Dumnezeu nu S-a făcut om pentru Sine, ci pentru ca din Trupul Său să extindă mântuirea ca viaţă dumnezeiască în noi. Această viaţă dumnezeiască, extinsă din Trupul Său în credincioşi, e Biserica. Această viaţă iradiază din trupul Său, ridicat la deplina stare de pnevmatizare (36), prin înălțarea şi așezarea Lui de-a dreapta Tatălui, în suprema intimitate a infinităţii vieţii şi iubirii lui Dumnezeu îndreptată spre oameni” (37). Biserica Însăşi urmărește ridicarea membrilor ei pe culmile îndumnezeirii, căci ea devine propovăduitoare a descoperirii divine. „Ea înseamnă descoperirea căii spre cer, pentru fiecare dintre cei ce cred în numele lui Hristos” (38).

Cei ce primesc pe Hristos devin prin Biserică „lumina lumii, sarea pământului” (Mt. 5, 13-14). Pătrunși de Sfântul Duh, Sf. Apostolii înmulțesc, pe zi ce trece, membrii Bisericii (39), prin predicarea lui Iisus cel Înviat. Constituirea Bisericii, ca scop al revelației dumnezeiești, aduce o lumină deosebită şi asupra revelației care pune în evidență puterea ei de reliefare a dispoziției credinciosului, de maxima apropiere de Dumnezeu.

Creștinul, participând activ (40) la viaţa Bisericii, îşi însușește prin darul Celui ce S-a jertfit pentru noi, „imunitatea” firii împotriva păcatului şi a depărtării de Dumnezeu. Slăbiciunea omenească devine o „anexă” a firii, o reminiscență a căderii omului în păcat, care se șterge din istoria omenirii prin unirea cu Cel Ce ne-a creat. Dar, în schimb, dacă omul nu participă la viaţa Bisericii (41) se înstrăinează de Dumnezeu, adică se îndepărtează de Sursa vieţii sale, rămâne în starea de iraționalitate existențială. Astfel, acest dar al unității ființiale şi interpersonale se destramă ducând la o stare de impersonalitate, de creșterea individualității şi dezvoltarea egoismului personal. Unitatea, în caracterul ei de origine divină, este un dar veşnic (42) al lui Dumnezeu pentru omenire iar reflecția ei se găseşte în fiecare membru al Bisericii, dar nu în mod individual. „Biserica este firea cea nouă care „subzistă” şi se arată doar ca mod de existență. Viaţa trăită ca şi comuniune iar nu ca supraviețuire individuală constituie modul de existenţă al Bisericii…” (43).

Iată deci că omul, ca fiinţă complexă şi rațională, este înzestrat de Dumnezeu cu puterea credinței, esență subiectivă a sufletului, prin care omul poate cunoaşte şi experia peste limitele raționalității sale. Căci omul este fiinţa creată de Dumnezeu, spre împărtășirea veșnică cu El prin Har iar raţiunea, ca proces tehnologic al creierului uman, nu poate ajunge acolo unde credinţa poate ajunge în intensitatea ei (44). Bineînţeles, aici este vorba de credinţa cea sinceră, curată, neinteresată şi deci valoroasă prin veridicitatea ei, căci, altfel, forma ei poate fi condiționată, egoistă, pătimașă şi șablonizată în forme tehnice, deci trecută prin prisma raţiunii.

Această formă a fost înfierată şi combătută de Mântuitorul Iisus Hristos în timpul propovăduirii Sale. Observăm din nou complexitatea firii umane prin însăşi acțiunile sale care pot fi reale şi autentice sau dozate cu ipocrizie şi falsitate dar sub auspiciul virtualității, ceea ce poate crea în mintea omului o formă virtuală a ceea ce este spre deosebire de realitatea interiorului său. Mântuitorul Hristos ne dezvăluie în timpul viețuirii Sale în Trup ca om muritor, exemplu de trăire autentică în care acțiunile exterioare sunt conforme cu starea sufletească lăuntrică. Căci printr-o formă activă de sinceritate şi claritate, odată cu despătimirea, reapare şi imaginea reflectivă a lui Dumnezeu în sufletul nostru (45).

Astfel Biserica este rodul iconomiei dumnezeiești (46), adică a Sfintei Treimi ce reflectă în planul de mântuire, ceva din unitatea şi iubirea Ei lăuntrică, fără ca prin aceasta să meargă până la unificarea prin fiinţă cu creația şi cu omenirea, ceea ce ar diminua valoarea Persoanelor treimice şi iubirea dintre Ele. Relația noastră cu Hristos (47), ca drum spre nemurirea noastră spirituală şi spre învierea cu trupul spre veci, nu e o relație în afara relației cu semenii noştri şi cu lucrurile văzute ca daruri date nouă de El, spre a ni le face daruri între noi şi a spori astfel în unitatea iubitoare dintre noi. Astfel, la Hristos ca țintă a veșniciei noastre nu putem ajunge decât prin umanitatea Lui, ca atare e țintă şi cale comunicată nouă prin Sfintele Taine, dar şi prin semenii noştri şi prin darurile ce ni le facem, ceea ce arată că nu putem ajunge la El ca țintă decât împreună cu alţii. „Aplicarea existenţei lui Hristos la propria noastră existenţă devine, astfel, tot una cu realizarea comunității Bisericii. Această comunitate se naște ca Trup al lui Hristos şi trăiește aceeași comuniune pe care o aflăm în existenţa istorică a lui Hristos. „Adevărata sa viaţă este identică celei a lui Dumnezeu întreit; ea devine astfel „stâlp al Adevărului„ într-un sens existențial” (48).

În El umanitatea este încadrată în ipostasul dumnezeiesc, purtător până în veci a firii dumnezeiești. În El, raţiunea (49) are ca în Persoana proprie cunoaşterea infinităţii dumnezeirii şi o poate comunica oamenilor în mod accesibil lor, fără sfârşit. Hristos iubeşte şi ca om pe Tatăl cu iubirea de Fiu, şi Tatăl îl iubeşte pe El şi ca om cu iubirea de Tatăl. Prin actul minții sau al înțelegerii, Tatăl se descoperă pe Sine ca existenţă rațională, ca Logos, şi acesta este chipul Său real, prin simțire, sau prin Duhul, iubeşte acest chip al Său. Fiul sau Cuvântul, sau Raţiunea supremă, este produsul cugetării la Sine al Tatălui, iar Duhul Sfânt, ca iubire a chipului Său cugetat, este produsul simțirii sau al ,,inimii” Sale. Fiul este dedublarea cugetată a Tatălui, chipul Său ontologic, Duhul este proiectarea iubirii Sale spre acest chip gândit, ontologic al Său (50).

Note:

 1. Denaturarea „chipului” dumnezeiesc din om facilitează apariţia a ceea ce nu are existenţă ontologică, răul; Pavel Florensky, Stâlp şi Temelia Adevărului, p. 116: „…devine irațională şi dementă”; „Căci călcarea poruncii, (ieșirea din comuniunea cu Dumnezeu) i-a atras la starea cea după fire, că aşa cum neexistând au fost aduși la existenţă, aşa să suporte, precum se cuvine, şi stricăciunea spre neființă în cursul timpului. Căci dacă având odată drept fire neființa, prin prezenţa şi iubirea de oameni ai Cuvântului, au fost chemaţi la existenţă, în mod firesc, golindu-se ei de gândul la Dumnezeu, şi întorcându-se spre cele ce nu sunt …. Dar pentru asemănarea lui cu Cel ce este, pe care ar fi putut-o păstra prin gândirea la El, ar fi slăbit stricăciunea după fire şi ar fi rămas nestricăcios. Deşi nu are existenţă ontologică, răul este destructiv în planul realității existențiale” Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, p. 71; Georges Florovsky, Creation and Redemption, vol. 3, p. 84: „Certainly evil never exists by itself but only inside of goodness…Evil is a void of nothingness but a void which exists, and devours beings…it never creates but its destructive energy is enormous”; Sf. Vasile cel Mare, Constituţiile ascetice, p. 11: „Dar când va înceta să reflecteze şi să privească cu atenția cele ce se cuvin, atunci patimile trupului, ca şi câinii răi şi îndrăzneți, care pierd din vedere supravegherea, se trezesc şi atacă cu forța sufletul, fiecare dintre patimi încearcă în mod diferit ca să-l divizeze…”; Sf. Irineu al Lyonului, Contra ereziilor, p. 30: „Dar Domnul i-a răpit de la el, şi i-a luat cu Sine”.
 2. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, p. 144.
 3. Actul Jertfei Sale pentru omenire este fundamental, dar şi exemplul angrenării „mădularelor Bisericii” într-o acţiune asemănătoare. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, cuv. de introducere, la Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, p. 23: „Fiul ca Raţiune ce le rânduiește pe toate, ce vrea să le readucă pe toate în armonie, începe această faptă prin Jertfa Lui; dar la ea trebuie să se asocieze jertfele altora insuflate de Jertfa Lui. E necesară o jertfă cât mai generalizată pentru restabilirea raționalității universale, ca articulare armonioasă a tuturor. Când toţi se vor dărui tuturor, suferința din jertfă va înceta”.
 4. Pr. Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 74. Aici Pr. B. Bobrinskoy preia această referință din studiul Întruparea lui Dumnezeu ca temelie a Bisericii (cap. 4) al Pr. Serghei Bulgakov. Prin Jertfa Sa cea veșnică, Mântuitorul Hristos, defineşte fundamentul ontologic al firii umane, restabilite prin El, în cadrul Bisericii, care devine „noua grădină edenică” a omului; Bernard Otten, op. cit., p. 49: „…as the transgression of the first Adam implanted in our flesh the principle of sin, so the restoration brought by the second Adam, implants in our soul the principle of sanctification. The principle is the Spirit of God and of Christ (Rom. 8,4-2; I Cor. 2,14-15; G.5,16). He is the Spirit of grace and charisms. By grace we are made intrinsically just before God (Rom. 5,16-21; Ephes.3, 14-21)”.
 5. Sf. Grigorie de Nyssa, Omilii la praznice împărătești, p. 41.
 6. Pr. Radu Dumitru, Caracterul ecleziologic al Sf. Taine şi problema comuniunii, teză de doctorat, în: Ortodoxia, XXX (1978), nr. 1-2, p. 35: „ Om central, care cuprinde pe toţi, şi atrage pe toţi la Sine”.
 7. ÎPS. Ioannis Zizioulas, Comuniune şi alteritate, p.117: „Pentru ca eros-ul să fie o adevărată expresie a alterității în sens personal, acesta nu trebuie să fie doar simplu ekstatic, ci şi mai presus de toate, Ipostatic: trebuie să fie cauzat de mişcarea liberă a unei fiinţe şi să aibă ca destinație ultimă o altă fiinţă”. Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, p. 97, descrie în mod patristic, ca atribut divin iubirea dumnezeiască pentru omenire, ca element fundamental al restaurării firii umane, dar și mişcare constantă spre unire deplină: „nu se oprește până ce nu ajunge întreagă în cel iubit întreg şi până nu este învăluită de El întreg …primind de bunăvoie îmbrățișarea mântuitoare”.
 8. Esenţa umanității este exprimată, în modul cel mai clar, prin însăşi existenţa creștinismului, ca formă fundamentală lui Dumnezeu în lume, şi prin Iisus Hristos a omului-dumnezeu. Pr. Teodor M. Popescu, „Duhul comunitar al Ortodoxiei”, în Ortodoxia, VIII (1956), nr. 1, p. 144: „Creștinismul este o religie comunitară prin excelență, comunitară nu numai în sensul că asociază pe oameni în comunități de credincioşi uniți în numele lui Iisus Hristos, ci şi în sensul că este destinat prin misiunea sa religioasă-morală să cuprindă toată omenirea, s-o transforme deci într-o comunitate sufletească”.
 9. Stare de fapt, total opusă unității şi comunității. Individualismul exprimă starea de decadență şi de mişcare contrar legii dumnezeiești; Ioan 13, 34: „ Precum v-am iubit şi Eu pe voi, zice, aşa să vă iubiți unul pe altul”.

10.  Reprezintă forma excesivă a eu-lui personal, ca urmare a căderii în păcat, având ca subzistență mândria ce produc astfel o „gravitație în propria orbită”. Astfel, ceea ce exprimă şi îndeamnă Biserica prin Hristos este exact opusul individualismului-care nu permite formarea unității harice a comunității de oameni şi astfel nu se poate face comuniunea cu Cel veşnic; Drd. Simion Teodoran, „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”, în Studii Teologice, XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 222: „Prin păcat dispare armonia cu Dumnezeu, în primul rând, trupul nu se mai supune sufletului. Iar acest lucru este arătat atât de clar de Sfântul Apostol Pavel. „Ceea ce fac nu știu, pentru că nu ceea ce voiesc săvârșesc, dar ceea ce urăsc aceasta fac, căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela săvârșesc”(Rom 7, 15, 19; Gal. 5, 17)”.

11.  Este vorba de firea umană care de multe ori tinde să aibă tendințe bipolare. Această bipolaritate a tendinței umane este anihilată de Mântuitorul Hristos în Chipul Trupului Său; însă nu înseamnă că voința este supusă în mod obligatoriu spre a tinde spre bine, ci rămâne liberă în om de a alege; Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, nota 55, la Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuiri la Fericiri, p. 356: „Odată ce Dumnezeu a sădit în firea noastră dorinţa de bine, dar noi am amestecat-o cu gustarea răului, acestea se află acum amândouă în noi: dorinţa binelui nu poate fi dezrădăcinată din noi; dar nici de obișnuința cu răul nu ne putem vindeca numai prin noi înșine, fără ajutorul lui Dumnezeu, Cel infinit în iubire şi fără puterea ce ne-o dă. Fără acest ajutor suntem într-o stare de sfâșiere”. Procesul de raționalizare şi selectare pe fondul voinței este independent de forma genetică ca esență umană. Omul are sădit în el alegerea binelui pentru că este creat de Binele Suprem şi veşnic; dar dinamica umanului din bunăvoința Creatorului pentru creația Sa rațională; a lăsat la latitudinea personală de a prioriza pe fondul liberei alegeri; Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 43: „În Hristos voința şi tendințele naturii umane nu sunt strâmtorate şi strâmbate de un subiect autonom purtat de porniri individualiste, ci de Ipostasul divin care le dă o actualizare favorabilă tuturor, dar conformă cu voia lui Dumnezeu”.

12.  Christos Yannaras, op. cit., p. 24. Asemenea la John Meyendorff, The Orthodox Church, p. 35.

13.  Caracteristică fundamentală a omului, ca fiinţă dialogică. Prof. Bobrinskoi, accentuează această realitate, arătând planul veşnic eclesiologic al Sf. Treimi, op. cit., p. 59-60: „Biserica rezultă deci din sfatul trinitar. Aceasta este o noțiune teologică pe care o găsim la Sfinţii Părinţi; însă nu este vorba despre o manieră exterioară, formală, extrinsecă, ci de un mod necesar, inerent chiar actului creator. Acest cuvânt din Cartea Facerii (2,18) „Nu este bine să fie omul singur”, nu se referă doar la un cuplu de oameni pierduți în Rai, ci exprimă o realitate inerentă fiinţei umane, care este prin natura şi vocația sa, o fiinţă a comuniunii. Regăsim aici eclesiologia ca plenitudine a antropologiei însăşi…Biserica, la fel ca şi omul, se pun şi se descoperă înaintea Ipostazelor divine, în faţa şi în interiorul veșnicei comuniuni treimice”.

14.  Ioan 1, 14; 3, 16; Matei 3, 17; 2, 18; II Petru, 1, 17.

15.  ÎPS. Ioannis Zizioulas Comuniune şi alteritate, p. 121.

16.  Idem, Euharistie, Episcop, Biserică, p. 52.  A se vedea şi la Karl Felmy, op. cit., p. 129 .

17.  Pr. Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 61.

18.  II Cor.13, 13: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”. Prin Fiul, noi simțim Taina Sfintei Treimi, căci în trupul Său ne-a ridicat la nespusa priveliște a dumnezeirii; Sf. Chiril Al Alexandriei, Despre Sfânta Treime, p. 198: „ Chipul lui Dumnezeu ca Tată este numai Fiul, ca născut din fiinţa Lui. Noi, oamenii, suntem numai după chipul, adică asemănători cu Fiul şi nu ca deoființă cu El, ci numai prin harul primit de la El, născuți. Harul este prin Duhul Fiului. Dacă nu S-ar fi făcut Fiul lui Dumnezeu om, n-am fi redevenit nici noi fii. Originar am fost făcuți după chipul Fiului, la început prin suflarea Duhului în Adam”.

19.  Alexis Homiakov, op. cit., p. 31.

20.  Părintele profesor Stăniloae accentuează permanența jertfei lui Hristos, ca desăvârșire a chipului Său în Biserică şi respectiv în fiecare persoană umană. De aici înţelegem că Jertfa Sa are caracterul veşnic chiar în parametrii timpului istoric, care deşi ni se prezintă sub forma limitată, în Hristos persoana umană experiază veșnicia chiar în trupul său muritor, înfățișați înaintea Tatălui ca jertfă curată: „ Implicarea stării de jertfă, în arhieria permanentă a lui Hristos, are ca scop eficiența ei în Biserică. Prin arhieria Sa în veac, Hristos voiește ca prin ea sau prin jertfa care o ţine permanent prezentă în faţa Tatălui, să fim asociați şi noi la jertfa Lui, ca şi noi să ne aducem jertfă Tatălui, ca să fim bineplăcuți Lui. Dar ca să putem face aceasta, dispoziția Lui de jertfă trebuie să se sădească şi în noi….De aceea ni se împărtășește prin Euharistie în starea Sa de jertfă: ca să ne comunice starea şi pornirea Sa de jertfă către Tatăl. Prin aceasta ni se face parte  şi de iertarea păcatelor, prin faptul că aducându-ne Tatălui împreună cu El, suntem iertați” Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Iisus Hristos, Arhiereu în veac”, în Ortodoxia, XXXI (1979), nr. 2, p. 219.

21.  Eberhard Arnold, op. cit., p. 8.

22.  Georges Florovsky, The Eastern Fathers of the Fourth Century, vol. 7, translated by Catherine Edunds, Belmont, 1987, p. 203: „…this conection is realised in the Church”.

23.  Andrew Louth, op. cit., p. 184; Pr. Georges Florovsky, Biblie, Biserică, Tradiţie, p. 115: „Hristos este deasupra în Biserică iar Biserica este în el. Biserica nu este o comunitate a celor cred în Hristos şi merg împreună cu El îndeplinindu-i poruncile. Biserica este o comunitate a celor ce locuiesc cu El şi în cei care locuiește El prin Duhul…”; Pavel Florensky, Dogmatică şi dogmatism, p. 170: „duhul Bisericii este numele limanului unde se liniștește freamătul inimii, unde se cumințesc pretențiile raţiunii, unde pacea adâncă se pogoară în minte”.

24.  Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Biserica şi viaţa. Realitatea tainică a Bisericii”, în Ortodoxia, IX (1984), nr. 3, p. 416-417.

25.  Sf. Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime, p. 198: „ Chipul lui Dumnezeu ca Tată este numai Fiul, ca născut din fiinţa Lui. Noi, oamenii, suntem numai după chipul, adică asemănători cu Fiul şi nu ca deofiinţă cu El, ci numai prin harul primit de la El, născuți. Harul este prin Duhul Fiului. Dacă nu S-ar fi făcut Fiul lui Dumnezeu om, n-am fi redevenit nici noi fii. Originar, am fost făcuți după chipul Fiului, la început prin suflarea Duhului în Adam”.

26.  Sf. Atanasie cel Mare, Tratat la Întruparea Cuvântului, p. 114: „…în trupul Domnului şi moartea şi stricăciunea au fost desființate”.

27.  ÎPS. Ioannis Zizioulas, Comuniune şi alteritate, p. 69. Chipul definirii se poate face doar prin fundamentul ontologic al existenţei noastre-iubirea lui Dumnezeu. George Tyrrell, op. cit., p. 15-16: „Love is, after all, the very substance of our spiritual life, the bond that binds personalities together, and is to the will-world what gravitation is to the physical. But above all wills there the will of God, and above all loves there is the love of God…we conquer the chaos of our inward life, and transform it to the pattern of those absolute ideals which are the ends and aims of the Divine will”; Ibidem, p. 18: „Since every action we do is built into our spiritual substance as an eternal possession, and does not pass away like its temporal results in the other world, it is plain that our union with God, our growth in grace and love, admits of an endless acumulative progress; that we can go on for ever determining our relation to Him ( and our relation to others, viewed as related to Him), more and more exactly as long as life lasts”; I Cor.1,10: „Vă rog însă, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiți la fel şi să nu fie între voi dezbinări”.

28.  Alexis Homiakov, op. cit., p. 27: „Fiecare acțiune a Bisericii, îndrumată de Duhul Sfânt, Duhul vieţii şi al adevărului, reunește toate darurile sale: credinţa, nădejdea şi dragostea”.

29.  Pr. Georges Florovsky Biblie, Biserică, Tradiție, p. 117: „Cincizecimea, a pecetluit şi a mărturisit biruința lui Hristos”.

30.  Col.1, 18: „Hristos este capul trupului Bisericii”.

31.  Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, p. 77: „Ziua Cincizecimii este numită ziua Treimii. Ea este statornicia absolută, limita oricărei contemplări, a întregii înălțări şi în acelaşi timp, principiul oricărei teologii, adevăr primordial, datul inițial de la care pornind îşi ia începutul orice gând, orice fiinţă. Sfântul Grigorie de Nazianz, Evagrie Ponticul, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi alţi Părinţi identificau cunoaşterea desăvârșită a Treimii cu Împărăţia lui Dumnezeu, desăvârșirea ultimă la care sunt chemate ființele create”; Sf. Teofilact al Bulgariei, op. cit., p. 85: „Dar care era vremea dării Domnului? Cea după Înălțare, că trebuia să Se arate firea cea omenească la Tatăl, fără de păcat în Hristos Iisus şi aşa, împăcându-se Dumnezeu cu noi, să ne trimită Duhul ca o bogăție şi ca un dar”.

32.  Pavel Florensky, Stâlpul şi Temelia Adevărului, p. 89: „ Duhul-Porumbel le-a atins inima cu aripa Sa albă ca zăpada”; Sf. Irineu de Lyon, op. cit., p. 71: „Fără Duhul este cu neputință a-L vedea pe Cuvântul lui Dumnezeu, iar fără Fiul nimeni nu se poate apropia de Tatăl, deoarece Fiul este cunoaşterea Tatălui, pe când cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu este de la Duhul Sfânt”.

33.  Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt despre Întruparea Cuvântului, p. 151.

34.  Pr. Dumitru Radu, op. cit., p. 51: „Prin învierea Sa, Hristos ne ridică într-o stare de dreptate şi de unire desăvârșită cu Dumnezeu, de sfinţenie perfectă şi veșnică, care implică şi stare de totală dăruire ca făpturi noi Tatălui”.

35.  ÎPS. Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclezială, p. 120: „Întruparea, după cum am cunoscut, este constituită prin opera Duhului şi nu este decât expresia şi realizarea voinței Tatălui”.

36.  Allen Pauline, op. cit., p. 117: „Through the Spirit, Christ vivifies the Church with His love, and this infusion of love into mankind guarantees the truth of the Church. Christ leads the Church interiorly into all truth, but He does so precisely by means of the mutual love of the Churches members”; Sf. Irineu al Lyonului, Contra ereziilor, p. 95: „Şi Domnul a primit acest dar de la Tatăl şi îl dă celor care sunt moștenirea Sa, trimițând Sfântul Duh peste tot pământul”.

37.  Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, p. 47.

38.  Pr. Georges Florovsky, Biblie, Biserică, Tradiție, p. 76; I Ioan 1, 2: Şi viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa de veci care la Tatăl era şi care nouă S-a arătat”.

39.  Sf. Irineu al Lyonului, Contra ereziilor, p. 94: „Căci atunci, ei în toate limbile au lăudat pe Dumnezeu şi Duhul a adus pe cel distante/ depărtate (una de alta) la unitate şi a oferit Tatălui primele roade ale neamurilor”. ÎPS. Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclezială, p. 121: „Această comunitate se formează…printr-o convertire radicală a individului în persoană, la botez…naştere „din Duh”.

40.  Participarea se face în mod liber, fără o constrângere a voinței sau a firii umane, dar ca una ce are potențialitatea alegerii prin virtute; Sf. Vasile cel Mare, Constituțiile Ascetice, p. 11: „ Aşadar, sufletul care-şi păstrează mintea cu vegherea şi forțele ce-i aparțin…va exercita caracterul său spre ceea ce este corect şi drept, cinstit şi pașnic. Dar când va înceta să reflecte şi să privească cu atenție cele ce se cuvin, atunci patimile trupului, ca şi câinii răi şi îndrăzneți care pierd din vedere supravegherea, se trezesc şi atacă cu forța sufletul…”.

41.  Dacă omul nu devine piatră ineligibilă a Bisericii, aşa cum spunea Sf. Grigorie Dialogul, adică un punct de rezistență în zidul Bisericii, o legătură inter-relațională cu ceilalţi, ce formează structura unei realităţi.

42.  Alexis Homiakov, op. cit., p. 18: „ Ea are pe Hristos care locuiește întru ea şi harul Duhului Sfânt, în toată plinătatea vieţii lor.” Astfel, Biserica este veșnică prin esenţa şi fundamentul ei ontologic, devenind mediul de înveșnicire a omului prin Hristos cel pnevmatizat. De aceea omul, este beneficiarul acestui dar cu caracter veşnic, ca expresie a Iubirii Veșnice a lui Dumnezeu”.

43.  Christos Yannaras, op. cit., p. 41.

44.  Prof. Teodor M. Popescu, Meditații teologice, p. 172: „ Credinţa sporește şi împlinește puterile omului, cu puterea lui Dumnezeu, credinţa mută munții, după cuvântul dumnezeiesc şi nedezmințit al lui Iisus Hristos”.

45.  Gal. 2, 20: „De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este cel ce trăiește întru mine”.

46.  Adică este veșnică prin fundamentul ei care este Hristos, iar omul este proiectat în veșnicie prin Ea, ca rezultat al Iconomiei treimice; Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, p. 58: „Biserica este inima universului, centru în care se hotărăsc destinele lui. Toţi sunt chemaţi să intre în Biserică, pentru că, dacă, omul este un microcosmos, Biserica este un macro-anthropos. Ea creşte şi se compune în istorie, aducând la sânul său, unind cu Dumnezeu pe cei aleși. Lumea îmbătrânește şi cade în gârbovire, în timp ce Biserica este în mod constant reîntinerită şi înnoită de Duhul Sfânt, care este izvorul vieţii sale”; John Ackley, The Church of the Word, vol. 81, New York, 1993, p. 147: „The Apostle Paul does not deal with question of a church constitution, because of  his eschatological perspective. Thus Paul view the Church not primarily as an institutional reality, but as a cosmic reality awaiting the return of Christ”.

47.  Prin Duhul Sfânt; a se vedea la, Sf. Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt, p. 168; Luca 4, 18: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că El, M-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe ei zdrobiți cu inima, ca să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea, ca să slobozesc pe cei apăsați”; Paul Evdokimov, Prezenţa Duhului Sfânt în Tradiția Ortodoxă, p. 12: „El face ca Fiul etern al lui Dumnezeu să fie într-o unire specială cu firea umană asumată…”; Sf. Grigorie de Nyssa, Omilii la praznice împărătești, p. 129: „Se naște Hristos (Lc. 2, 7), Duhul Îi este premergător (Lc. 1, 35; Mt. 1, 20); se botează Hristos (Lc. 3, 21-22), Duhul Îi este Mărturisitor (Lc. 4, 1); săvârşeşte minuni Hristos (Mt. 12, 22), Duhul Îl întovărăşeşte (Mt. 12, 28)”; Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 321.

48.  ÎPS. Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclesială, p. 122; Georges Florovsky, Creation and Redemption, p. 105.

49.  Aici este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, prin care toate se lucrează; Pr. Prof.Dumitru Stăniloae, nota 267, la Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, p. 108: „ Cuvântul întrupat este Cel ce lucrează în creațiune, înainte şi după întrupare, fiind Cuvântul creator şi providențiator. El cunoaşte mintea şi sufletul, sau gândurile şi simțirea lor, fiind aproape de el. Dar El mişcă în mod raţional toate energiile create, le ţine şi le mişcă în ordinea rațională în care le-a creat…Prin raționalitatea lor în mişcare omul poate descifra rațiunile creaţiei, dar prin aceasta nu o cunoaşte numai pe ea, ci şi pe Cel ce, ca Subiect creator al acestei raționalități, o susţine şi o mişcă în ordine”.

50.  Sf. Grigorie de Nyssa, Cele cinci cuvântări despre Dumnezeu, p. 130.

Ierom. Dr. Nicodim Macovei,

Mănăstirea Jitianu

Ahp @ octombrie 5, 2016