10.07.2018 – EUHARISTIE ȘI SPOVEDANIE

Sfântul Apostol Pavel în I Cor. 11, 24-26 prezicând realitatea prefacerii, repetă cuvintele Mântuitorului rostite la Cina cea de Taina: ,, Luati, mâncati, acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi… Acest pahar este Legea cea nouă întru Sângele Meu. Aceasta să faceti … întru pomenirea Mea. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni” . Apoi tot El îndeamnă pe credincios să reflecteze la mă-reţia darurilor pe care le va primi ca mâncare şi băutură: ,,Pentru că de câte ori mâncaţi această pâine şi beţi acest pahar moartea Domnului vestiţi până la venirea Lui.  Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie va fi vinovat de Trupul şi Sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului. De aceea mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (I Corinteni 11, 26-30).

Sfântul Apostol Pavel ne descoperă realitatea nevredniciei noastre cauzate de păcat şi prezenţa reală a lui Hristos în Sfânta Împărtăşanie. Unirea noastră cu Hristos nu se poate face în această stare de nevrednicie, doar prin depăşirea ei, care ne este dată prin ,,cercetarea de sine” în Taina Marturisirii: ,, daca mărturisim pacatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea” (I Ioan 1, 9) .

O serie de scrieri din perioada apostolică, postapostolică şi patristică confirmă legătura dintre aceste două taine în lucrarea de mântuire a credincioşilor. Astfel în ,,Învatatura celor doisprezece Apostoli” se spune : ,, Duminica adunaţi-vă , frângeţi pâinea şi săvârşiţi Euharistia, după ce mai întâi v-aţi mărturisit greşelile, pentru ca să fie curată jertfa voastră. Iar cine este certat cu aproapele său să nu vină la un loc cu voi, până ce nu se vor fi împăcat amândoi, pentru ca să nu se pângărească jertfa voastră”. În Epistola Sfântului Barnaba se spune : ,, Să-ţi mărturiseşti păcatele, să nu vii la rugăciune cu cuget rău ” . Sinodul din Laodiceea în canonul 9 porunceşte păstorilor Bisericii să primească la împartăşanie pe toţi cei ce se pocăiesc şi se mărturisesc, dacă au greşit. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând textul biblic din I Corinteni 11,29 observa că Sfântul Apostol Pavel : ,, nu recunoaşte decât un timp în care se cuvine a ne apropia pentru ca să ne împărtaşim atunci când conştiinţa noastră este curată ” . La Cuviosul Nichita Stithatul aflăm antiteza dintre împărtăşirea cu vrednicie şi împărtăşirea cu nevrednicie : ,, drept aceea – dacă ne vom apropia să mâncăm din pâinea aceasta şi să bem din potirul acesta … după ce ne-am facut cercetaţi întru ostenelile virtuţilor şi ne-am curăţit prin lacrimi, Cuvântul îndoit se amestecă cu noi întreg, întru blândeţe, prefăcându-se în ai Sai, ca Unul ce e întrupat şi de-o fiinţă cu noi, după omenitate … Dar dacă se apropie de noi, aflându-ne amestecaţi cu conţinutul patimilor şi pătaţi de întinăciunea păcatului, ne arde şi ne topeşte întregi cu focul care mistuie în chip firesc păcatul şi taie viaţa noastră nu cu voia bunătăţii Sale, ci silit de dispreţul nesimţirii noastre “. Domnul Hristos nu poate sălăşui decât în omul golit de păcat, de egoism, de părerea mândră de sine şi slava deşartă, în omul care renunţând la toate acestea prin voinţa proprie se redeschide harului lui Dumnezeu . ,, Să nu te apropii, deci , o, omule, aducând cu tine paie, lemne şi fân, ca nu cumva să mareşti focul … Apropie-te aducând pietre preţioase, aur, argint, lucruri prin care să faci tot mai curată materia acestui foc “, spune Sfantul Ioan Gură de Aur.

Pr. Elisei Drăghia,

Parohia Steic, Protoieria Tg. Jiu Sud


Atasate la articol:

Pr_Draghia_Poza_Texte
Pr_Draghia_Poza_Texte


Comments are closed.