28.09.2019 – Darurile din Taina Sfântului Botez

Prin cufundarea de trei ori în numele Sfintei Treimi, folosindu-se formula: ,,se botează robul lui Dumnezeu în numele Sfintei Treimi” botezul prinde contur declarativ. Prin această formulă se arată în mod evident că taina se realizează în mod văzut prin acele pe care le săvârşeşte preotul.. dar în mod invizibil, taian o săvârşeşte Hristos. Astfel, prin Botez, fiindcă Cel care o săvârşeşte în mod nevăzut este Hristos, cel care s-a botezat moare păcatului. El renaşte la o nouă viaţă.

De acum putem spune că noul botezat devine fiu al Bisericii şi se bucură de toate câte se bucură orice fiul legitim, adică devine părtaş bunătăţilor dumnezeieşti. De acum înainte, cel botezat se poate împărăşi cu celelalte taine. În acest sens sfântul Vasile spune: ,,prin harul Bunului Dumnezeu am fost învăţaţi că prin focul botezului este înlăturată orice răutate şi sufletul devine capabil să primească dreptatea cea după Hristos şi urând să mai nască răutatea, doreşte cu râvnă virtutea. Acestea le-am învăţat prin reamintirea cuvintelor Unuia Născut, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, ale sfinţilor evanghelişti, ale profeţilor şi ale apostolilor care ne-au lămurit îndeajuns învăţătura despre  botezul potrivit Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, prin credinţa în sângele lui Iisus Hristos, suntem curăţiţi de orice păcat şi prin apă suntem botezaţi în moartea Domnului ca şi cum acest lucru a fost statornicit prin mărturia aşezată în scris, ca să murim păcatului şi lumii şi să trăim pentru dreptate. Şi în acest chip, fiind botezaţi în numele Fiului, suntem îmbrăcaţi în Hristos, înveşmântându-ne în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu. Şi aşa am fost botezaţi în numele Tatălui şi am fost proclamaţi fii ai lui Dumnezeu. Este însă nevoie ca acum  să fim hrăniţi cu merindele vieţii veşnice, pe care ne-a dăruit-o din nou Însuşi Unul  Născut Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, când spune: ,,nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Şi în ce chip poate fi aceasta, ne-a învăţat  când a zis: ,,Mâncarea mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui, adică al Tatălui” (Sfântul Vasile cel Mare, Despre Botez, traducere, introducere şi note de monah Policarp Pârvuloiu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999, 92).

Prin Botez, darul cel mai de preţ pe care îl primesc creştinii din lumea întreagă este locuirea lui Hristos în firea noastră. Astfel El schimbă condiţia noastră sărăcăcioasă. ,,Prin Botez omul se uneşte cu Hristos în Biserică şi primeşte de la Duhul Sfânt ceea ce lucrarea mântuitoare a lui Hristos a adus neamului omenesc: pe de o parte este izbăvit de urmările păcatului strămoşesc, curăţit de păcate şi scos de sub tirania diavolului. Pe de a ltă parte, astfel restaurant în firea sa renaşte la o nouă viaţă” (Jean Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Editura Sofia, Bucureşti, 2008, p. 255).

Mai mult decât atât Hristos locuieşte în mod integral şi desăvârşit în fiecare om care se botează, fiindcă murim împreună cu El şi ieşim odată cu El din apa botezului. Suntem în acest fel, parte integrantă amorţii şi învierii Lui. Putem spune fără să greşim că că imităm actul acesta al lui Hristos de moarte-înviere.

            Primid botezul orice creştin este vindecat de urmările păcatului fiindcă preotul spune exorcismele sau lepădările dinaintea Botezului. Ele au rolul de a alunga  puterile drăceşti din firea omului care este dominată de patimi şi păcate. Botezul este leac ce tămăduieşte tocami pentru că revenim la ideea pe care am expus-o mai sus: cel botezat moare împreună cu Hristos. Această taină îl face pe primitorul ei să devină o fiinţă nouă. Creştinul care s-a botezat este în întregime renăscut şi înnoit. Dacă înainte de păcat omul ajunsese un nimnei, după ce i se administrează taina el devine o forţăm spirituală.

Mergem mai departe şi afirmăm cu tărie că prin administrarea sfântului Botez, omul redobândeşte starea lui Adam pe care acesta o avea înainte de păcat. Omul se reîntoarce la intimitatea lui Dumnezeu cu care stătea omul înainte de cădere.

Prin Taina Sfântului Botez, omul de acum iertat i se deschid porţile raiului. Primeşte chiar mai mult decât ne imaginăm fiindcă fericitul creştin se îmbracă negreşit în Hristos. Devine arte integrantă din familia acelor oameni care Îl respectă şi-l iubesc pe Dumnezeu.

Renaşterea aceasta la o nouă viaţă spirituală noului creştin botezat ne-o confirmă sfântul apostol Pavel care ne mărturiseşte: ,,câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Galateni 3, 27), sau tot el spune mai departe: ,,nu eu mai triesc, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2, 20).

Pr. MN Ivăncescu


Comments are closed.